Pożyczki na Rozwój

Pożyczka Inwestycyjna: 

 • kwota od 1 000 000,01 zł do 3 000 000,00 zł
 • maksymalny okres spłaty wynosi 84 miesiące,  
 • MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej 10 % wartości brutto finansowanego przedsięwzięcia, 
 • jeden Pożyczkobiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę (łącznie do kwoty 3 000 000,00 zł).

 Pożyczka Obrotowa: 

 • kwota do 500 000,00 zł,  
 • maksymalny okres spłaty dla pożyczek o wartości do 300 000,00 zł: 36 m-cy
 • maksymalny okres spłaty dla pożyczek o wartości jednostkowej od 300 000,01 zł do 500.000,00 zł: 60 m-cy 
 • jeden Pożyczkobiorca może otrzymać jedną pożyczkę. 

Dla Kogo?

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzący działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisany do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS przed 01.01.2020 r., zmagający się ze skutkami wywołanymi epidemią Covid 19, w szczególności spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji rozwojowych, przerwaniem łańcucha dostaw, zmianą struktury popytu i podaży, inflacją.

Obszar preferencji:

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca, o którym mowa powyżej i którego przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z wymienionych PKD:

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych) 
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania: 
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 
 • 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie 
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne 
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów 
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych 
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych 
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki 
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej 
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
 • 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych 
 • 93.12.Z – Działalność klubów sportowych 
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem 
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 
 • 93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 • 93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub  
  w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. 

Przeznaczenie

Pożyczka Inwestycyjna

wydatki inwestycyjne, czyli nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności). 

Pożyczka Obrotowa

wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe, itp.).

Oprocentowanie

Stałe lub zmienne (do decyzji Wnioskodawcy)

Pożyczka Inwestycyjna:

od 6,68% dla podmiotów z obszaru preferencji
od 7,18% dla podmiotów poza obszarem preferencji

Pożyczka Obrotowa:

Oprocentowanie stałe na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis:
2,39% dla podmiotów z obszaru preferencji do kwoty 300 000,00 zł
3,89% dla podmiotów poza obszarem preferencji do kwoty 300 000,00 zł
4,39% - pożyczka powyżej 300 000,00 zł
Na powyższych warunkach pożyczka będzie udzielana do 30 czerwca 2024 r.

Oprocentowanie stałe lub zmienne (do wyboru) na warunkach rynkowych:
od 6,68% dla podmiotów z obszaru preferencji do kwoty 300 000,00 zł
od 7,18% dla podmiotów poza obszarem preferencji do kwoty 300 000,00 zł
od 7,68% - pożyczka powyżej 300 000,00 zł

Obligatoryjne Zabezpieczenie

Weksel in blanco, pozostałe zabezpieczenia zgodnie z § 16 Regulaminu udzielania Pożyczek na Rozwój

Termin wydatkowania i sposób udokumentowania wydatkowania pożyczki

Pożyczka Inwestycyjna: w terminie 180 dni od wypłaty środków, na podstawie faktur lub dokumentów równoważnych wraz z potwierdzeniami zapłaty

Pożyczka Obrotowa: w terminie 90 dni od wypłaty środków, na podstawie oświadczenia

Komunikaty

Szczegóły projektu


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Powiązane aktualności

Brak powiązanych aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content