Wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców subregionu wrocławskiego z wykorzystaniem BUR

Informacje podstawowe

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. realizuje projekt „WSPARCIE ROZWOJU KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU WROCŁAWSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM BUR” w ramach działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS, w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Celem projektu jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich osób dorosłych, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych i zielonych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej mieszkańców Wrocławia i okolicznych powiatów.

Wsparcie udzielane będzie z wykorzystaniem popytowego mechanizmu finansowania usług rozwojowych – system popytowy w oparciu o BUR. Podejście to gwarantuje osobie dorosłej możliwość dokonania samodzielnego wyboru usługi rozwojowej odpowiadającej w największym stopniu na jej aktualne potrzeby do realizacji określonego celu rozwojowego.

Planowane rozpoczęcie rekrutacji do projektu maj 2024 r.

Efekty realizacji projektu

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • uzyskanie kwalifikacji/kompetencji po opuszczeniu programu przez min. 1600 osób,
 • uzyskanie zielonych kwalifikacji po opuszczeniu programu przez min. 60 osób,
 • uzyskanie kwalifikacji cyfrowych po opuszczeniu programu przez min. 100 osób.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do min. 1785 osób dorosłych (60% kobiet, 40% mężczyzn) mieszkańców subregionu wrocławskiego i m. Wrocław, w tym przede wszystkim dla tych w niekorzystnej sytuacji, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje/kompetencje lub przekwalifikować się, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową.

Poprzez miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, należy rozumieć miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu.

Projekt realizowany będzie na terenie subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław - powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski i miasto Wrocław na prawach powiatu.

Formy wsparcia

 • Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych uczestników projektu oraz wsparcie w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych, w tym pomoc w weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu i możliwości udzielenia wsparcia finansowego.
 • Dofinansowanie usługi rozwojowej dla uczestników projektu, czyli udzielanie dofinansowania w postaci refundacji kosztów usług rozwojowych odpowiadających na potrzeby UP połączonej z promesą.
 • Identyfikacja nabytych umiejętności/kompetencji oraz wsparcie w ich walidacji i certyfikacji, w tym wsparcie w założeniu ”Mojego portfolio” lub konta Europass.

Warunki dofinansowania usług rozwojowych

 • Maksymalna wartość usługi rozwojowej/usług rozwojowych dla jednej osoby dorosłej korzystającej ze wsparcia z własnej inicjatywy nie przekracza kwoty 10 000 PLN brutto (z wkładem własnym uczestnika).
 • Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi nie mniej niż 80%.

Wkład własny może pochodzić z wpłat uczestników projektu i wynosi nie więcej niż 20% wartości usługi rozwojowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość mniejszego partycypowania uczestnika w kosztach usługi (nie mniej niż 10%), np. w przypadku osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (osoby bezrobotne, bierne zawodowo).

 • Co do zasady, jedna osoba może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu.

Lider Projektu

Partnerzy Projektu

 • ul. Karmelkowa 29; 52-437 Wrocław
 • Tel +48 71 79 70 400; e-mail: projekty@warr.pl

Komunikaty

Szczegóły projektu

Całkowity budżet projektu

23 406 555,96 zł

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

21 065 897,37 zł

Okres realizacji projektu

od 01.03.2024 r. do 31.12.2026 r.

Powiązane aktualności

30 grudnia, 2022
Podsumowujemy 2022 rok 

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content