Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2022

 1. Postanowienia ogólne

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Poniższa Polityka prywatności przedstawia politykę Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. w zakresie przetwarzania danych osobowych, które gromadzone są poprzez serwis internetowy z adresem www.dpin.pl.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.dpin.pl jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A z siedzibą we Wrocławiu (52-36) przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319739, NIP: 898-214-16-56. W dalszej części Polityki prywatności określana „DPIN”, „my”, „nas”.

 1. Jakie dane i w jakim celu są przetwarzane przez DPIN?

Serwis ma charakter informacyjny. Ujawnienie danych może nastąpić z Twojej inicjatywy w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź połączenia telefonicznego z DPIN. Dane uzyskane w taki sposób przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub w innych sprawach, w których się z nami kontaktujesz.

W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego serwisu, dane zbierane są również w sposób automatyczny. Są to dane o Twojej aktywności w serwisie, tj. liczba i źródło wizyt w serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystania, odesłania czy numer IP komputera. Nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji. Dane te występują w postaci plików cookies (więcej o cookies w Deklaracji plików cookies).

 1. Jak długo DPIN przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie tego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.

 1. W jaki sposób DPIN chroni dane osobowe?

Dbamy, by przetwarzanie danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.

Jako Spółka wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie

 1. Czy DPIN udostępnia Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez nas, podmiotom świadczącym na rzecz DPIN usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe.

 1. Czy DPIN przekazuje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Czy DPIN profiluje dane?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 1. Jakie masz uprawnienia wobec DPIN w zakresie przetwarzanych danych?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
  5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

 • ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
 1. Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Zobacz Deklarację dotyczącą plików cookie DPIN na  https://dpin.pl/deklaracja-cookie/,  aby uzyskać informacje na temat używanych przez nas plików cookie.

 1. Odnośniki do innych stron

Strona www.dpin.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki. Jednostki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi na stronach innych jednostek.

 1. Z kim możesz się skontaktować, gdy masz pytania związane z Polityką Prywatności, w tym z ochroną danych osobowych?

Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych prosimy kierować mailowo na adres: sekretariat@dpin.pl.

 1. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. - kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie www.dpin.pl w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content