Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2023 r.

Dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych przetwarzanych przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.z siedzibą we Wrocławiu, posiadającą adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319739, NIP: 8982141656, której kapitał zakładowy wynosi 123.130.000,00 zł zwaną dalej również „DPIN”, w tym zebranych w określonych celach za pośrednictwem stron internetowych: https://dpin.pl/, https://polanajakuszycka.pl/ i ich wersjach językowych oraz mediów społecznościowych jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn czy WhatsApp.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.  możesz kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@dpin.pl.

Nasza deklaracja

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych są dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby osoby, których dane przetwarzamy mieli realną kontrolę nad procesem tym procesem.

Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem. Przestrzegamy zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Ponadto,  dokładamy szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

 1. przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. poprawne i adekwatne, w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem;

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Stosowane przez nas zabezpieczenia są poddawane przeglądom i doskonalone.

Kiedy stosuje się niniejszą Politykę prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie w przypadkach, gdy Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.jest administratorem Państwa danych osobowych i je przetwarza. Dotyczy to zarówno przypadku, w którym przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.przetwarza dane osobowe jakie pozyskała bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadku, w którym dane osobowe pozyskała z innych źródeł.  W obydwu przypadkach Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. wykonuje swoje obowiązki informacyjne określone w art. 13 i art. 14 RODO, zgodnie z tymi przepisami.

Niniejsza polityka nie ma zastosowania m.in. w odniesieniu do sytuacji, gdy Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.przetwarza Państwa dane wyłącznie jako podmiot przetwarzający (procesor) - tj. przykładowo kiedy wykonujemy dla Państwa usługę na zamówienie innej osoby/podmiotu).

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.występuje w charakterze administratora danych osobowych czyli jako podmiot decydujący o celu i sposobie przetwarzania danych, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych w zakresie realizacji umowy z nimi zawartej lub osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych w określonym celu.

Jakie dane i w jakim celu są przetwarzane przez DPIN?

Nasze strony internetowe i media społecznościowe mają charakter informacyjny. Ujawnienie danych może nastąpić z Twojej inicjatywy w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, komunikatora bądź połączenia telefonicznego z nami. Dane uzyskane w taki sposób przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub w innych sprawach, w których się z nami kontaktujesz.

W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego serwisu, dane zbierane są również w sposób automatyczny. Są to dane o Twojej aktywności w serwisie, tj. liczbie i źródłach wizyt, czasie ich trwania, przeglądanych treściach, liczbie i rodzaju otwieranych podstron, wykorzystania, odesłania czy numer IP komputera. Nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji. Dane te występują w postaci plików cookies (więcej o cookies w Deklaracji plików cookies).

Dane  osobowe przetwarzane są przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -  gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -  jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Za prawnie usprawiedliwiony celu uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług.
 3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - w razie wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jak długo DPIN przechowuje Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie tego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.

W jaki sposób DPIN chroni dane osobowe?

Dbamy, by przetwarzanie danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie

Czy DPIN udostępnia Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez nas, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe.

Czy DPIN przekazuje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy DPIN profiluje dane?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Jakie przysługują Tobie uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

W  sytuacjach przewidzianych przepisami RODO, masz prawo:

 1. dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  1. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  1. uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 3. do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
  1. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  1. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  1. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
  1. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

 • ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (https://uodo.gov.pl/pl). Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Zobacz Deklarację dotyczącą plików cookie na  https://dpin.pl/deklaracja-cookie/,  aby uzyskać informacje na temat używanych przez nas plików cookie.

Odnośniki do innych stron

Nasze strony internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi na stronach innych podmiotów.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. - kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie www.dpin.pl w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content