Ogłoszenie o drugim naborze wniosków na dzierżawę infrastruktury inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej

Opis projektu

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (DPiN S.A.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 (kod pocztowy 52-407) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000319739, o kapitale zakładowym  218.212.000 PLN (wpłaconym w całości), o numerze NIP 898–214–16–56 i numerze REGON 020795886 ogłasza, że w dniu 1.07.2024 r. mija termin składania wniosków na dzierżawę infrastruktury Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej.

Inkubator ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej jest położony na terenie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie Jakuszycach. Adres: Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba (dalej Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka lub DCS) zarządzanego przez DPiN.

Operatorem Inkubatora ICT jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., który jest Instytucją Otoczenia Biznesu.

Inkubator ICT realizowany jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej" (dalej jako „Projekt”), realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Celem utworzenia IICT jest rozwój nowoczesnych MŚP w oparciu o wysokie technologie i implementację wyników badań naukowych do gospodarki, wyróżniającej się profesjonalnymi usługami wspomagającymi przedsięwzięcia gospodarcze równocześnie kreując nowe miejsca pracy. Utworzone w ramach projektu specjalistyczne zaplecze techniczno-laboratoryjne zostało podzielone na dwie strefy aktywności fizycznej: w warunkach hipoksji i hiperoksji oraz Interaktywnego Centrum Sportowego (ICS). Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i innowacyjności produktów i usług świadczonych przez dolnośląskie MŚP z zastosowaniem innowacyjnych metod interakcji człowiek-technologia w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej.

Do celów projektu należą m. in.:

- stworzenie warunków do rozwoju MŚP na Dolnym Śląsku w zakresie innowacyjnych metod nauczania i rozwoju w dziedzinie sportu, rekreacji i profilaktyki zdrowotnej poprzez interakcję człowiek-technologia;

- zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej dla 12 firm na Dolnym Śląsku, w tym w zakresie stosowania Nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ICT); 

- stworzenie warunków do zatrudnienia nowych pracowników w ramach planowanej infrastruktury;

- rozbudowa istniejącej infrastruktury inkubacyjno-doradczej DPiN;

- podniesienie kwalifikacji i wiedzy pracowników MŚP rezydujących (prowadzących działalność) w Inkubatorze ICT na podstawie umowy dzierżawy;

- transfer wiedzy pomiędzy Inkubatorem (projektowane zaplecze B+R) a środowiskiem naukowym;

- stworzenie infrastruktury inkubacyjnej w pełni dostępnej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- utworzenie zaplecza techniczno-laboratoryjnego projektowanego zgodnie z najnowszymi standardami ochrony środowiska naturalnego.

Udostępnianie infrastruktury inkubacyjnej w ramach Projektu może nastąpić tylko na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP

W skład IICT wchodzą:

1.Obszar współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP inkubowanymi w Strefie Aktywności Fizycznej w oparciu o systemy hipoksji i hiperoksji (SAF1);

2. Obszar współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP inkubowanymi w Strefie Aktywności Fizycznej w oparciu o siłownię z możliwością stworzenia przez dzierżawcę SAF1 warunków hipoksyjnych (SAF2);

3. Obszar współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP inkubowanymi w Strefie Aktywności Fizycznej w oparciu o siłownię i laboratorium badawcze z możliwością stworzenia przez dzierżawcę SAF1 warunków hipoksyjnych oraz o pomieszczenie hiperoksji z możliwością stworzenia przez dzierżawcę SAF1 warunków hiperoksyjnych (SAF3);

4. Obszar współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP inkubowanymi w strefie Interaktywnego Centrum Sportowego (ICS).

O dzierżawę mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które:

- posiadają status MŚP,

- nie są przedmiotem postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz nie spełniają przesłanki uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1 z późn. zm.).

- prowadzą działalność gospodarczą,

- nie zalegają w opłacaniu należności publicznoprawnych, w tym w szczególności składek na       ubezpieczenia społeczne oraz podatków,

- będą prowadzić działalność gospodarczą zgodną z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody oraz ochrony środowiska oraz dopuszczalną do prowadzenia w IICT,

- spełniać będą minimalny wymóg posiadania w dokumentach rejestrowych na dzień złożenia Wniosku w Konkursie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 93.29.A lub 85.51.Z, 58.29.Z, 59.11.Z, 59.20.Z i 62.01.Z dla strefy ICS, 86.90.A i 86.90.E dla strefy SAF1, 93.13.Z lub 85.51.Z dla strefy SAF2 oraz 86.90 A, 86.90 E oraz 93.13.Z lub 85.51.Z dla strefy SAF3,

- posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa dolnośląskiego a w przypadku braku posiadania siedziby lub oddziału na terenie województwa dolnośląskiego, we wniosku o zawarcie umowy dzierżawy  zadeklarują utworzenie siedziby lub oddziału najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy. Powyższa deklaracja będzie jednocześnie podstawą dla zawarcia umowy dzierżawy przez DPiN S.A. z MŚP.

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby, tj.:

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S. A. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 52 – 407 Wrocław, Budynek Business House, sekretariat V piętro – czynny w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00, lub drogą elektroniczną w formie skanu wniosku podpisanego podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym  na adres: sekretariat@dpin.pl

Najpóźniejszym terminem złożenia wniosków, pod rygorem ich odrzucenia, jest 1.07.2024 r. do godz. 15:00, przy czym w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną decyduje data i godzina wpływu wniosku na serwer DPIN.

Wniosek musi być parafowany na każdej stronie (z wyłączeniem wniosków podpisanych elektronicznie)  oraz w wyznaczonym miejscu podpisany przez osobę (lub osoby) upoważnione do reprezentowania oferenta. DPiN ustali, czy wniosek został podpisany przez osoby upoważnione na podstawie dostępnych publicznych rejestrów, jak również dokumentów dołączonych do wniosku. W przypadku wniosków składanych przez spółki cywilne, do formularza wniosku należy dołączyć kopię umowy spółki cywilnej. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania oferenta, do formularza wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa.

Wniosek może być także podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE.

Wnioski podpisane przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania oferenta w świetle publicznie dostępnych rejestrów lub dokumentów dołączonych do wniosku, zostaną odrzucone, bez wezwania do poprawy.

Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o statusie MŚP (załącznik nr 3 do Regulaminu);

- nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; 

- inne dokumenty, jeśli wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej (np. atesty, certyfikaty, itp. uprawniające do wykonywania określonej działalności i/lub sprzedaży produktów i/lub świadczenia usług), która będzie prowadzona w IICT. 

Wniosek musi zawierać opis przedsięwzięcia, planowanego do realizacji przez oferenta w IICT. Opis musi zawierać informacje umożliwiające ocenę wniosku w świetle kryteriów kwalifikacji.

Oferent ma prawo do wizji lokalnej na terenie Inkubatora ICT w budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu w Szklarskiej Porębie Jakuszycach. Oferent nie uczestniczący, z własnego wyboru, w wizji lokalnej na terenie Inkubatora ICT, nie jest zwolniony z podpisania oświadczenia z Załącznika nr 5 do Regulaminu.

Oferenci mają prawo do zadawania pytań do treści Regulaminu lub/i wzoru umowy, komunikując się z DPiN w sposób wskazany w § 11 Regulaminu.

Harmonogram konkursu: 

Ogłoszenie konkursu do: 10.06.2024 r.

Terminy wizji lokalnej: 18.06.2024 r. i 19.06.2024 r. w godzinach od 11:00 do 16:00, przy czym o zamiar odbycia wizji lokalnej oferent powinien uprzednio (najpóźniej 24 godziny przed wizytą w Inkubatorze ICT) skoordynować i uzgodnić z osobą opisaną w rozdziale pn. Kontakt

Termin zadawania pytań do Regulaminu i/lub wzoru umowy: do 20.06.2024 r. 

Termin odpowiedzi DPiN na zadane pytania: do 24.06.2024 r. z możliwością przedłużenia terminu przez DPIN S.A. w związku z dużą ilością pytań i/lub niezbędnych poprawek do dokumentów konkursowych. 

Termin składania Wniosków do konkursu: do 1.07.2024 r. do godz. 15:00, przy czym w uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności udzielania odpowiedzi na pytania lub/i wprowadzenia zmian do dokumentów konkursowych, DPIN S.A. ma prawo wydłużyć termin składania wniosków o czas przeznaczony na te czynności. Oferenci o fakcie wydłużenia terminu składania wniosków zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej DPIN S.A.

DPIN S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyn.

Złożone wnioski oceniane będą pod względem zgodności z następującymi kryteriami kwalifikacji:

1.Zgodność zgłoszonego zamierzenia z celami utworzenia IICT. Kryterium bada, czy planowane przedsięwzięcie:

a) zostało zgłoszone przez przedsiębiorstwo z kategorii MŚP,

b) dotyczy rozwoju MŚP poprzez opracowywanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i implementacji wyników tych prac do gospodarki;

2.Zgodność zgłoszonego zamierzenia z przepisami prawa. Kryterium bada, czy zgłoszone zamierzenie może zostać zrealizowane w świetle mających zastosowanie przepisów prawa, w tym w szczególności postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dodatkowo w tym kryterium bada się również ewentualne uprawnienia i wykształcenie przedsiębiorcy lub jego personelu w zamierzeniach, dla których przepisy prawa wymagają posiadania odpowiednich uprawnień i wykształcenia.

Kontakt:

Przedstawicielem DPiN upoważnionym do kontaktów z oferentami jest koordynator projektu Waldemar Skórski, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 4 52 – 407 Wrocław, tel. kom: +48 691 099 366, mail: waldemar.skorski@dpin.pl.

Wrocław, 6.06.2024 r.

Komunikaty

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content