Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm

Informacje podstawowe

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. realizuje projekt „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” w ramach działania 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS, w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach BUR pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarcze.

Projekt obejmie rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. Wsparcie udzielane będzie z wykorzystaniem popytowego mechanizmu finansowania usług rozwojowych – system popytowy w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych. Podejście to gwarantuje pracodawcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług odpowiadających w największym stopniu na jego aktualne potrzeby.

Planowane rozpoczęcie rekrutacji do projektu marzec 2024

Efekty realizacji projektu

Efektem realizacji projektu będzie uzyskanie kwalifikacji przez 12 857 pracowników dolnośląskich firm

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do Przedsiębiorców i ich pracowników z obszaru województwa dolnośląskiego.

W projekcie planowane jest objęcie usługami rozwojowymi:

• 13 801 osób pracujących (w tym 8281 kobiet) w 2 896 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach;

• 485 osób pracujących (w tym 291 kobiet) w 102 dużych przedsiębiorstwach.

Formy wsparcia

• Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, poradnictwo w wyborze usług oraz wsparcie w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych, uzupełniania dokumentów projektowych i obowiązków przedsiębiorcy, w tym pomoc w weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa i możliwości udzielenia wsparcia finansowego.

• Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorcy – od 50% do 70% wartości danej usługi rozwojowej.

W projekcie przewidziano wniesienie wkładu własnego przez przedsiębiorców – od 30% do 50% wartości danej usługi rozwojowej.

Warunki dofinansowania usług rozwojowych

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę: 10 000 PLN netto (z wkładem własnym przedsiębiorcy), bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia.

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków oraz w celu objęcia wsparciem jak największej liczby przedsiębiorstw oraz pracowników określono maksymalną wartość umowy refundacji (bez wkładu własnego) dla jednego przedsiębiorcy wynoszącą:

25 000,00 zł dla mikro przedsiębiorcy,

45 000,00 zł dla małego przedsiębiorcy,

65 000,00 zł dla średniego przedsiębiorcy,

100 000,00 zł dla dużego przedsiębiorcy.

Wartość dofinansowania

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi nie mniej niż 50%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do wskazanego poziomu, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • +20%, wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 70% gdy:

• prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, znajdującej się pod adresem: https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/Aktualnosci/Dzial_Innowacji/DolnoslaskaStrategiaInnowacji2030przyj_przezZWDdn05_01_2021.pdf;

• usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji lub znajdujących się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 • +10% wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 60% gdy:

• usługa rozwojowa będzie skierowana do osoby z niepełnosprawnościami;

• w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach;

• jest mikro lub małym przedsiębiorstwem;

• usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji w zawodach zdefiniowanych jako zawody deficytowe w Barometrze Zawodów dla województwa dolnośląskiego, dostępnym na stronie: https://barometrzawodow.pl/#dolnoslaskie;

• prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie;

• usługa rozwojowa ma na celu pozyskanie zielonych kwalifikacji, zgodnie z zawodami zdefiniowanymi jako zielone w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim

Partnerzy projektu oraz ich obszary realizacji

 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy – Lider Partnerstwa Realizuje działania w:

- SUBREGIONIE LEGNICKO-GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)

- POWIECIE ZGORZELECKIM (miasta: Zgorzelec, Zawidów, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec, Sulików)

 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Partner Realizuje działania w:


- SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)

- SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)

- POWIECIE ZGORZELECKIM (miasta: Zgorzelec, Zawidów, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec, Sulików)

 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner Realizuje działania w:


- SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)

- SUBREGIONIE LEGNICKO-GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)

- SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, m. Wałbrzych)

POWIECIE ZGORZELECKIM (miasta: Zgorzelec, Zawidów, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec, Sulików)

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze – Partner. Realizuje działania w:

- SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)

- POWIECIE ZGORZELECKIM (miasta: Zgorzelec, Zawidów, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec, Sulików)

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Partner. Realizuje działania w:

- SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)

- SUBREGIONIE LEGNICKO-GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)

- SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, m. Wałbrzych)

- POWIECIE ZGORZELECKIM (miasta: Zgorzelec, Zawidów, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec, Sulików)

 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie Zdroju – Partner Realizuje działania w:

- SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, m. Wałbrzych)

- POWIECIE ZGORZELECKIM (miasta: Zgorzelec, Zawidów, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec, Sulików)

Lider Projektu

 • ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica
 • ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów
 • tel. +48 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

Partnerzy Projektu

 • ul. Karmelkowa 29; 52-437 Wrocław
 • Tel +48 71 79 70 400; e-mail: projekty@warr.pl
 • ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
 • ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
 • tel. 607755900; +48 746480411; e-mail: usługirozwojowe@darr.pl

Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn.zm.)[1] W przypadku podejrzenia zaistnienia niezgodności Projektu lub działań Operatora z postanowieniami Konwencji, sygnały, zgłoszenia lub skargi w tym zakresie należy zgłaszać za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres IP FEDS – Instytucja Pośrednicząca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027, której rolę pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław;
 2. skrzynki nadawczej e-puap: Dolnośląski WUP.

[1] Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13576/Konwencja_ONZ_o_prawach_osob_niepelnosprawnych.pdf

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – język łatwy: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/13577/konwencja_ONZ_easy_to_read.pdf

Celem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.

Jeżeli posiadasz wiedzę o okolicznościach, mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego związanego z realizacją projektu, prosimy o przekazanie takiej informacji. Każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia nadużycia finansowego jest szczegółowo badany, co umożliwia podjęcie stosownych działań zapobiegawczych lub korygujących. Możesz to zrobić m.in. za pomocą anonimowego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej:

http://www.dwup.pl/kontakt/formularz.html.

Szczegóły projektu

Całkowity budżet projektu

169 483 032,86zł

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

118 638 123,00 zł

Okres realizacji projektu

01.01.2024 – 31.12.2028

Powiązane aktualności

30 grudnia, 2022
Podsumowujemy 2022 rok 

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content