Pożyczka Płynnościowa - BGK

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Instrument Finansowy Pożyczka Płynnościowa został wdrożony w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19,  na rzecz zabezpieczenia płynności i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach MŚP  mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem Projektu jest realizacja przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. w ramach Konsorcjum (Pośrednik Finansowy) z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego, Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych, zadania polegającego na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym „Pożyczka Płynnościowa”, do którego Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) wniesie wkład finansowy w ramach Projektu „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do Menadżera Funduszu Funduszy. Menadżerowi powierzono rolę podmiotu wdrażającego Instrumenty Finansowe poprzez Fundusz Funduszy. Podstawą działania jest Umowa o Finansowaniu zawarta w dniu 30 listopada 2016 r. między Zamawiającym a Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, pełniącą funkcję instytucji pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwaną dalej Instytucją Pośredniczącą. Instytucja Pośrednicząca wniosła do Funduszu Funduszy wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W ramach realizacji Projektu, przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie zwrotne w wysokości co najmniej:

26 315 789,48 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/8720/2020/II/DIF/318, z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 25 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 1 315 789,48 zł.

oraz

26 315 789,48 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/8720/2020/I/DIF/319, z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 25 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 1 315 789,48 zł.

Pobierz Dokumenty

Kwota pożyczki

Maksymalna wartość Pożyczki wynosi do 250 000,00 zł

Okres spłaty

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki. Pośrednik Finansowy może kilkukrotnie udzielić Pożyczkobiorcy wakacji kredytowych, tj. zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej pod warunkiem, że łączny czas wakacji kredytowych nie przekroczy 12 miesięcy. Decyzja o udzieleniu wakacji kredytowych może być podjęta przez Pośrednika Finansowego najpóźniej w dniu 30 czerwca 2021 r. lub w dniu wskazanym w odpowiednich regulacjach, w zależności od tego, który termin nastąpi później.

Przeznaczenie

Finansowanie wydatków bieżących, obrotowych i inwestycyjnych, związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym np.:

 1. wynagrodzenia brutto pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 2. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 3. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 4. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. (zgodnie z warunkami Regulaminu),
 5. bieżące raty* pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

*Bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania Środków Pożyczki

Oprocentowanie

 1. Od 0% na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 lub Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19[1] jeżeli odpowiednie przepisy Rozporządzeń, o którym mowa powyżej stawiają dodatkowe warunki udzielenia pomocy, które są bardziej restrykcyjne w stosunku do postanowień Metryki Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa lub Umowy Operacyjnej, zapisy Rozporządzeń mają pierwszeństwo stosowania do udzielenia danej Pożyczki.
 2. Od 0% na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami). Oprocentowanie Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania.
 3. Od 1,19% w pozostałych przypadkach

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie pożyczki musi zostać ustanowione przed uruchomieniem jakichkolwiek środków Pożyczki Płynnościowej, przy czym:

 1. dla Pożyczek o wartości do 100 000,00 złco do zasady, jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu,
 2. dla Pożyczek o wartości powyżej 100 000,00 zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z decyzją Pośrednika Finansowego.

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty Pożyczki może stanowić:

 1. poręczenie wekslowe,
 2. poręczenie cywilne,
 3. hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości,
 4. przewłaszczenie rzeczy ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy,
 5. zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy, (w tym polisy AC w przypadku pojazdów),
 6. blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym,
 7. inny, uzgodniony przez strony sposób.

W przypadku udzielenia jednemu Pożyczkobiorcy kolejnej Pożyczki, która powoduje, że łączna wartość udzielonych Pożyczek dla tego Pożyczkobiorcy przekracza 100 000,00 zł, możliwy jest wymóg dodatkowego zabezpieczenia, dla pożyczki której udzielenie powoduje przekroczenie limitu 100 000,00 zł, zgodnie z polityką zabezpieczeń stosowaną przez Pośrednika Finansowego

Dodatkowe informacje

 • Wydatki finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT,
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek nie może być wyższa niż 250 000,00 zł,
 • Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków,
 • W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni,
 • W przypadku gdy ze środków Pożyczki ponoszone są wydatki obejmujące finansowanie kapitału obrotowego (w całości lub w części) do ich rozliczenia Pośrednik Finansowy przyjmuje zestawienie wydatków,
 • W przypadku gdy ze środków Pożyczki ponoszone są wydatki inwestycyjne (w całości lub w części), do ich rozliczenia Pośrednik Finansowy przyjmuje faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu prawa krajowego oraz potwierdzenia zapłaty.

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożycze

Komunikaty

Szczegóły projektu

Kwota Pożyczki

do 250 000,00 zł

Oprocentowanie

od 0%

Okres Spłaty

do 60 miesięcy

Wakacje kredytowe: do 12 miesięcy


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Powiązane aktualności

Brak powiązanych aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content