Zapytanie ofertowe

15 grudnia, 2022

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu za lata 2022 i 2023.

 1. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. za lata 2022 i 2023. Przygotowanie memorandum oraz dokumentacji dla audytora grupowego.

Dane Spółki za 2021 rok :

Przychody netto ze sprzedaży: 8 235 513,28 zł

Wynik finansowy netto: 13 076 953,07 zł

Suma bilansowa: 371 338 610,04,04 zł

Stan zatrudnienia na dzień bilansowy: 37 osób

Badanie za 2022 rok należy zakończyć do 15.03.2023 roku.

 1. Warunki udziału w postępowaniu i oczekiwania wobec biegłego rewidenta
 1. Przeprowadzenie w okresie od 1 lutego 2023r. do dnia 28 lutego 2023r. badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i w okresie od 1 lutego 2024r. do dnia                    28 lutego 2024r. badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań zawierających opinię,  czy sprawozdania finansowe są  rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wyniki finansowe Spółki,
 2. Przeprowadzenie badań w siedzibie Spółki,
 • Gotowość do obecności, na koszt biegłego rewidenta, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,
 • Gotowość do spotkań informacyjnych, na koszt biegłego rewidenta, z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki przed, w trakcie i po zakończeniu badań sprawozdań  finansowych,
 • Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki
   informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 • Sprawozdanie z badania  powinno w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe:
 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową,
 • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje,
  a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte
  w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne są
  z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 •    Sprawozdanie z badania powinno w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Zastrzeżenia należy wyrazić w sposób wskazujący na ich zasięg.
 • Sprawozdanie z badania powinno przedstawiać w szczególności:
 • ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę),
 • stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,
 • ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,
 • charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia,
 • przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w sprawozdaniu z badania, a w razie potrzeby również w opinii.
 1. Wykaz elementów jakie powinna zawierać oferta
 1. informację o oferencie, w tym na temat formy prowadzenia działalności, wpisu do rejestru biegłych rewidentów, wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 • cenę brutto za badanie sprawozdań  finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań, z wyszczególnieniem ceny netto i podatku VAT,
 • skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 • harmonogram prac określający metody i terminy badania sprawozdania finansowego,
 • projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej ofercie stanowiącej podstawę wyboru biegłego rewidenta,
 • aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie
  w ewidencji działalności gospodarczej i numer NIP,
 • informacje wskazujące na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek akcyjnych z udziałem środków publicznych.
 1. Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana przez uprawnionego ( uprawnionych ) do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Ofertę należy przesłać na adres Spółki: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.                           ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław lub złożyć osobiście w sekretariacie do dnia 16.01.2023 roku do godz. 12.00.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami ze strony Spółki jest Katarzyna Marek,                                

tel. 889 077 378, e-mail katarzyna.marek@dpin.pl

Spółka zastrzega sobie prawo do:

- nieudzielenia odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą

- oceny ofert według własnych uregulowań

- nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie

- unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. zawiadomi oferenta o wyborze jego oferty w  terminie do dnia 31.01.2023 roku.

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content