fbpx

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu za lata 2019 i 2020.

 I Przedmiot zamówienia

 

Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. za lata 2019 i 2020. Przygotowanie memorandum oraz dokumentacji dla audytora grupowego.

Dane Spółki za 2018 rok :

Przychody netto ze sprzedaży: 5 477 901,04 zł

Wynik finansowy netto:3 867 079,61 zł

Suma bilansowa: 79 992 166,03 zł

Stan zatrudnienia na dzień bilansowy: 19 osób

Badanie za 2019 rok należy zakończyć do 20.02.2020 roku.

 

II Warunki udziału w postępowaniu i oczekiwania wobec biegłego rewidenta

 

1. Przeprowadzenie w okresie od 15 stycznia 2020r. do dnia 15 lutego 2020r. badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i w okresie od 15.01.2021r. do dnia 15 lutego 2021r. badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań zawierających opinię,  czy sprawozdania finansowe są  rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wyniki finansowe Spółki,

2. Przeprowadzenie badań w siedzibie Spółki,

 

3. Gotowość do obecności, na koszt biegłego rewidenta, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,

 

4. Gotowość do spotkań informacyjnych, na koszt biegłego rewidenta, z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki przed, w trakcie i po zakończeniu badań sprawozdań finansowych,

 

5. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki
informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

6. Sprawozdanie z badania powinno w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe:

 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową,
 • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje,
  a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte
  w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne są
  z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

 

7. Sprawozdanie z badania powinno w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Zastrzeżenia należy wyrazić w sposób wskazujący na ich zasięg.

 

8. Sprawozdanie z badania powinno przedstawiać w szczególności:

 • ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę),
 • stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,
 • ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,
 • charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia,
 • przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w sprawozdaniu z badania, a w razie potrzeby również w opinii.

 

II Wykaz elementów jakie powinna zawierać oferta

 

1. informację o oferencie, w tym na temat formy prowadzenia działalności, wpisu do rejestru biegłych rewidentów, wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

 

2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

 

3. cenę brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań, z wyszczególnieniem ceny netto i podatku VAT,

 

4. skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

5. harmonogram prac określający metody i terminy badania sprawozdania finansowego,

 

6. projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej ofercie stanowiącej podstawę wyboru biegłego rewidenta,

 

7. aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie
w ewidencji działalności gospodarczej i numer NIP,

 

8. informacje wskazujące na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek akcyjnych z udziałem środków publicznych.

 

 

IV Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana przez uprawnionego ( uprawnionych )do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Ofertę należy przesłać na adres Spółki: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.                           ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław lub złożyć osobiście w sekretariacie do dnia 24.09.2019 roku do godz. 12.00.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami ze strony Spółki jest Katarzyna Marek,                                tel. 889 077 378, email katarzyna.marek@dpin.pl

Spółka zastrzega sobie prawo do:

– nieudzielenia odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą

– oceny ofert według własnych uregulowań

– nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie

– unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. zawiadomi oferenta o wyborze jego oferty w  terminie do dnia 27.09.2019 roku.

 

 

Skip to content