fbpx

Zapytanie ofertowe
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu za lata 2021 i 2022.

I. Przedmiot zamówienia
Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. za lata 2021 i 2022. Przygotowanie memorandum oraz dokumentacji dla audytora grupowego.
Dane Spółki za 2020 rok :
Przychody netto ze sprzedaży: 10 219 726,20 zł
Wynik finansowy netto: 1 785 330,35 zł
Suma bilansowa: 204 532 450,20 zł
Stan zatrudnienia na dzień bilansowy: 29 osób
Badanie za 2021 rok należy zakończyć do 20.02.2022 roku.

II. Warunki udziału w postępowaniu i oczekiwania wobec biegłego rewidenta

1. Przeprowadzenie w okresie od 15 stycznia 2022r. do dnia 15 lutego 2022r. badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i w okresie od 15.01.2023r. do dnia 15 lutego 2023r. badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań zawierających opinię, czy sprawozdania finansowe są rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wyniki finansowe Spółki,
2. Przeprowadzenie badań w siedzibie Spółki,

3. Gotowość do obecności, na koszt biegłego rewidenta, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,

4. Gotowość do spotkań informacyjnych, na koszt biegłego rewidenta, z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki przed, w trakcie i po zakończeniu badań sprawozdań finansowych,

5. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki
informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

6. Sprawozdanie z badania powinno w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe:
• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
• zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,
• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową,
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje,
a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte
w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne są
z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

7. Sprawozdanie z badania powinno w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Zastrzeżenia należy wyrazić w sposób wskazujący na ich zasięg.

8. Sprawozdanie z badania powinno przedstawiać w szczególności:
• ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę),
• stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,
• ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,
• charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia,
• przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w sprawozdaniu z badania, a w razie potrzeby również w opinii.

III. Wykaz elementów jakie powinna zawierać oferta

1. informację o oferencie, w tym na temat formy prowadzenia działalności, wpisu do rejestru biegłych rewidentów, wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3. cenę brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań, z wyszczególnieniem ceny netto i podatku VAT,

4. skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

5. harmonogram prac określający metody i terminy badania sprawozdania finansowego,

6. projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej ofercie stanowiącej podstawę wyboru biegłego rewidenta,

7. aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie
w ewidencji działalności gospodarczej i numer NIP,

8. informacje wskazujące na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek akcyjnych z udziałem środków publicznych.

IV. Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana przez uprawnionego ( uprawnionych ) do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę należy przesłać na adres Spółki: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław lub złożyć osobiście w sekretariacie do dnia 07.09.2021 roku do godz. 12.00.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami ze strony Spółki jest Katarzyna Marek, tel. 889 077 378, e-mail katarzyna.marek@dpin.pl
Spółka zastrzega sobie prawo do:
– nieudzielenia odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą
– oceny ofert według własnych uregulowań
– nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie
– unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. zawiadomi oferenta o wyborze jego oferty w terminie do dnia 30.09.2021 roku.

Skip to content