fbpx

Zamawiający niniejszym prostuje omyłkę w treści pkt IX zapytania ofertowego, i tak:ZAMIAST:„Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą.
1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godziny 16:00. Otwarcie i ocena ofert nastąpią w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.”

WINNO BYĆ:
„Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą.
1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 12 sierpnia 2019 roku do godziny 16:00. Otwarcie i ocena ofert nastąpią w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.”
Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

Skip to content