fbpx

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – II EDYCJA” nr RPDS.08.05.00-02-0001/17 – dla IV GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Forma składania wniosków

Wnioski czytelnie podpisane i spięte należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach i każdy egzemplarz (wraz z załącznikami) skompletować w odrębnym skoroszycie.

  • Dwa egzemplarze wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej podpisane w trzech wymaganych miejscach wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej następująco: Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja” – IV GRUPA
  • Dwa podpisane egzemplarze wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opisanej następująco: Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja” – IV GRUPA

Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości:

  • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego (kopia)
  • Podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
  • Inne – dodatkowe (np. potwierdzenie kwalifikacji, umowy dzierżawy, listy polecające, porównanie ofert planowanych zakupów) – (jeśli dotyczy).

Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego:

  • Podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)

Termin składania wniosków

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 r. do godziny 16:00 – osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera.

W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej liczy się data jej wpływu do siedziby firmy, a nie data nadania.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. – Budynek Business House, V piętro

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4,

52-326 Wrocław

Osoba do kontaktu:

Agata Janicka (agata.janicka@dpin.pl) – tel. 607 074 405

Skip to content