Rozpoczęcie Naboru Wniosków o Udziale Grantu w Ramach Projektu Bon Na Innowacje

13 grudnia, 2022

„BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Dolnośląscy Pracodawcy wraz z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A., realizują Projekt „Bon na Innowacje 2. Innowacyjność=Konkurencyjność”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa; Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa; Schemat 1.2.C.b; Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”.

W ramach projektu rozpoczyna się nabór Wniosków o udzielenie Grantu na pokrycie zakupu usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Cel i przedmiot projektu:

Cel: wzmocnienie współpracy pomiędzy dolnośląskimi przedsiębiorstwami z sektora MŚP a sferą B+R, poprzez stworzenie warunków do transferu wyników badań, nowoczesnych technologii i innowacji pomiędzy tymi jednostkami, oraz warunków do tworzenia i rozpowszechniania kultury innowacji oraz przedsiębiorczości.

Działania programowe to: dofinansowanie w postaci bonu na innowacje, przeznaczonego na audyt technologiczny (nieobligatoryjnie, 5% wartości bonu) i usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia bądź rozwoju produktu lub technologii. Projekt przewiduje również pomoc przedsiębiorcom w postaci konsultacji i doradztwa w zakresie np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu czy wpisanie projektów MŚP w inteligentne specjalizacje regionu.

Katalog grantobiorców:

 1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się Grant są przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:
  1. spełniają definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określoną w  Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107
   i 108 Traktatu,
  1. posiadają siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
  1. są uprawnieni do otrzymywania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
   (Dz. U. z 2015 r. poz. 488),
  1. nie posiadają zaległości wobec Skarbu Państwa,
  1. nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego,
  1. przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub którykolwiek członek organu zarządzającego (w przypadku spółki kapitałowej) bądź wspólnik spółki osobowej nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
  1.  grantobiorca nie może być podmiotem wyłączonym z możliwości  ubiegania się
   o dofinansowanie (szczegółowe informacje zawarte są  w  Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia  w ramach projektu „BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”).

JEDEN GRANTOBIORCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK O GRANT.

Grantobiorcą może być MŚP, które nie otrzymało wcześniej wsparcia w ramach tego samego Projektu (oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu wsparcia).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Prace badawczo-rozwojowe – usługi obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu m.in. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

Usługi  muszą być realizowane w jednym z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska określonych w dokumencie pn. „Dolnośląska Strategia Innowacji 2030”. Zdefiniowane zostały cztery specjalizacje główne/wiodące i trzy specjalizacje horyzontalne:

1. Chemia i medycyna

2. Auto-Moto-Aero-Space

3. Surowce naturalne i wtórne

4. Maszyny i urządzenia

5. „Zielony ład” - specjalizacja horyzontalna

6. „Przemysł 4.0” - specjalizacja horyzontalna

7. „Życie wspomagane technologią” - specjalizacja horyzontalna.

 Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 dostępna jest na stronie internetowej DIP: http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami.html

Innowacja powinna być innowacją procesową lub produktową.

Wykonawcą Usługi musi być jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kryteria wyboru projektów grantowych

 1.   Ocena formalna wniosku o grant

Celem oceny formalnej jest sprawdzenie spełnienia wymogów opisanych w Umowie
i Regulaminie. Ocenę formalną dokonuje upoważniony przedstawiciel/przedstawiciele Grantodawcy. Ocena formalna trwa do 10 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku
o grant. Grantodawca dopuszcza możliwość dokonania przez Wnioskodawcę jednej poprawy formalnej w terminie do 5 dni roboczych na wezwanie Grantodawcy. Wniosek oceniony negatywnie pod względem formalnym nie przechodzi do oceny merytorycznej. Od oceny formalnej nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.

      2.  Ocena merytoryczna:

 1. Wśród kryteriów merytorycznych obligatoryjnych oceny są:
  1. Czy usługa wpisuje się w Cele działania 1.2 RPO-WD 2014-2020.
  1. Czy usługa polega na opracowaniu nowych produktów, procesów i usług
   lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług (usługa nie prowadzi do innowacji organizacyjnej i/lub marketingowej); realizacja projektu Grantowego przyczyni się do powstania innowacji produktowej i/lub innowacji procesowej.
  1. Czy projekt Grantowy wpisuje się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych inteligentnych specjalizacji wymienionych w dokumencie pn. „Dolnośląska Strategia Innowacji 2030” przyjętym uchwałą nr 3270/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 w sprawie przyjęcia Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.
  1.  Czy realizacja Usługi nie obejmuje rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Usługa ta nie stanowi usługi typowej, powszechnie dostępnej na rynku. Usługa jest ukierunkowana na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych.
  1. Czy Grantobiorca posiada odpowiedni potencjał techniczny, organizacyjny, finansowy i prawny do wykorzystania efektów Usługi.
  1.  Czy zaproponowany sposób realizacji Usługi gwarantuje jej wykonalność
   i osiągnięcie deklarowanych efektów w zadeklarowanym przedziale czasowym.
  1.  Czy wydatki są uzasadnione, racjonalne, nie są zawyżone, są prawidłowo oszacowane i adekwatne do zakresu Usługi – mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowanych wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków na Grant.
  1. Czy wydatki są spójne z celem Usługi i zakładanymi do osiągnięcia wskaźnikami.
  1. Czy nie został przekroczony wnioskowany limit dofinansowania – 200 000,00 zł.
  1. Czy we wniosku są zapisy pozwalające na ocenę występowania pomocy publicznej/pomoc de minimis.

Ocenę merytoryczną przeprowadza dwóch niezależnych ekspertów. Ocena merytoryczna obligatoryjna ma charakter 0-1. Ocena merytoryczna trwa do 10 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia oceny formalnej. Spełnienie wszystkich kryteriów oceny merytorycznej obligatoryjnej jest warunkiem dopuszczenia do oceny merytorycznej fakultatywnej. W przypadku negatywnej oceny merytorycznej obligatoryjnej, Wnioskodawca jest informowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej i od oceny merytorycznej obligatoryjnej nie przysługuje Wnioskodawcy odwołanie.

3.     KRYTERIA FAKULTATYWNE (RANKINGUJĄCE):

Kryteria fakultatywne zostały opisane w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia
w ramach projektu „BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” dostępne są na stronie www.innowacje.dp.org.pl oraz www.dpin.pl

PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA KONKURS – DOFINANSOWANIE - WYNOSI: 586 055,65 ZŁ.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wysokość dofinansowania:

MAKSYMALNA WARTOŚĆ UDZIELONEGO GRANTU (DOFINANSOWANIE) TO  200 000,00 ZŁ

Obejmować może wyłącznie koszt netto (bez podatku VAT). Koszt usługi powyżej kwoty dofinansowania oraz podatek VAT pokrywa Grantobiorca ze środków własnych.

Grant  może być udzielony na pokrycie do 85% wydatków kwalifikowalnych Usługi.

Wkład własny: min. 15%

Lista wydatków grantobiorcy, które będą uznawane za kwalifikowalne:

Wydatki związane z zakupem Usługi audytu technologicznego, usługi badawczo-rozwojowej i/lub wdrożeniowej realizowanej w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, która realizowana będzie przez Wykonawcę na rzecz Grantobiorcy, tj:

 1. wsparcie w formule grantu (bonu) przekazywane grantobiorcy przez grantodawcę  – dofinansowanie przeznaczone na usługi na rzecz MŚP:

- usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, m.in.:

 • opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,
 • wykonanie testów wdrożeniowych,
 • wykonanie analiz przedwdrożeniowych,
 • prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

- audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo –rozwojowej – do 5 % otrzymanego bonu.

UWAGA: Usługa badawcza musi być obligatoryjnym przedmiotem przekazanego bonu, a audyt technologiczny może wystąpić jedynie jako jeden z jego elementów.

Okres kwalifikowalności wydatków:

Wydatki w projekcie kwalifikowane to wydatki poniesione najwcześniej po wyborze projektu do dofinansowania i najpóźniej do dnia określonego w Umowie jako zakończenie usługi.

Informacja o okresie realizacji umowy o powierzenie realizacji grantu:

Umowa o powierzenie Grantu musi zostać podpisana przez Wnioskodawcę w terminie do 15 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości pocztą elektroniczną z Biura Projektu na e-mail wskazany we Wniosku.

Okres świadczenia Usługi nie może być dłuższy niż do dnia 31.05.2023 r.

Końcowe rozliczenie Usługi odbywa się poprzez dostarczenie Wniosku o wypłatę wsparcia wraz z obowiązkowymi załącznikami. Termin dostarczenia Wniosku o wypłatę wsparcia wraz z załącznikami to 10 dni roboczych od czasu zakończenia realizacji usługi przez Wykonawcę.

 Grant to pomoc de minimis lub pomoc publiczna

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie grantu stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną.

Termin składania wniosków:

05.01.2023 r. – 13.01.2023 r. do godz. 15.00

Nabór zostanie wstrzymany w momencie przekroczenia
200 % alokacji przeznaczonej na konkurs.
O wstrzymaniu naboru w wyniku przekroczenia alokacji Grantodawca poinformuje na swojej stronie internetowej.

O zakończeniu naboru w wyniku wyczerpania alokacji Grantodawca poinformuje na swojej stronie internetowej.

miejsce i sposób składania wniosku:

 1. Wniosek w dwóch egzemplarzach wraz z dwoma kompletami załączników w wersji papierowej lub elektronicznej (wniosek i załączniki w osobnych plikach pdf) należy złożyć w placówce Grantodawcy – Biuro Projektu: Dolnośląscy Pracodawcy, ul. Rynek 6, 58-300 Wałbrzych w godz. 9.00 – 15.00

lub na adres mailowy: biuro@dp.org.pl

 • Dokumenty przesłane elektronicznie powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z KRS lub CEiDG).
 • Wniosek złożony w wersji papierowej wraz z załącznikami powinien być dostarczony w zamkniętej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, który powinien zawierać następujące informacje:
  • Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy.
  • Nazwa i adres Grantodawcy.
  • Dopisek „„BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”.

DATĄ WPŁYWU WNIOSKU JEST DZIEŃ DOSTARCZENIA GO DO SIEDZIBY GRANTODAWCY.

Szczegółowe zasady naboru oraz późniejszego wyboru wykonawców określa Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „BON NA INNOWACJE.INNOWACYJNOŚĆ =KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Lista wskaźników do wyboru przez Grantobiorcę, wraz z ich definicjami stanowi załącznik do Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Regulamin wraz z formularzami dokumentów aplikacyjnych dostępny jest na witrynach internetowych www.innowacje.dp.org.pl oraz www.dpin.pl

biuro projektu:

Dolnośląscy Pracodawcy

ul. Rynek 6                                                       tel. kom.: +48 530 828 511

58-300 Wałbrzych                                            E-mail: biuro@dp.org.pl

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content