Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy [II edycja]

Informacje podstawowe

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu od dnia 10.12.2018

Grupa docelowa

Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 1. Osoba zwolniona przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, która pozostaje bez zatrudnienia i utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.
 2. Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy/stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
 3. Osoba zagrożona zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Formy wsparcia

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)
2. Poradnictwo psychologiczne – ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym
trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością
utraty pracy

3. Szkolenia zawodowe
tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy

 • dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań
  lekarskich lub psychologicznych
 • osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120%
  zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin
  miesięcznie.

4. Studia podyplomowe

 • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
 • studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
 • wymagany wkład własny – w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.

5. Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej

 • maksymalna kwota dotacji inwestycyjnej: 24 000,00 zł
 • maksymalna kwota dotacji pomostowej: 1 200,00 zł/m-c
 • wymagany wkład własny finansowy – 10% udzielonej dotacji
 • ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia
  co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • jest osobą z niepełnosprawnością,
 • jest osobą powyżej 50. roku życia
 • jest kobietą,
 • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
 • jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji
  Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do
  projektu
 • obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej
 • wsparcie doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji

6. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej

 • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub
  działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
 • kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę
 • warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:
  • odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy
   zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km
   lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami
   transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godz. dziennie,
  • osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub
   wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia
   powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła
   działalność prze okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
   gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS.

7. Staże zawodowe

 • minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy
 • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w
  wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 Ustawy o
  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin
  stażu zrealizowanych przez stażystę
 • istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu
  (koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i
  narzędzi, szkolenia BHP, itp.) – średnio w kwocie 3 tys. zł brutto/ uczestnika
 • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.

Informacje podstawowe

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu od dnia 10.12.2018

Informacje

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących
procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 500
osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy. Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa
dolnośląskiego. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez
kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb
uczestników projektu.

 • W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:
  doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (500 osób)
 • poradnictwo psychologiczne (100 osób)
 • szkolenia zawodowe (125 osób)
 • studia podyplomowe (50 osób)
 • staże zawodowe (100 osób)
 • dodatek relokacyjny (25 osób)
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe (250 osób) i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć
  własną działalność gospodarczą (200 osób).

Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Efektem
udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 375
osób.

Komunikaty

Szczegóły projektu

Kwota Pożyczki

do 250 000,00 zł

Oprocentowanie

od 0%

Okres Spłaty

do 60 miesięcy

Wakacje kredytowe

do 12 miesięcy

E-mail do złożenia wniosku

pozyczki@dpin.pl

Kontakt

Paweł Blacheta
Tel Kom: +48 519 538 300
pawel.blacheta@dpin.pl

Powiązane aktualności

Brak powiązanych aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content