Pożyczka Rozwojowa II

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Przedmiotem Projektów jest realizacja przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (Pośrednik Finansowy) zadania polegającego na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym „Pożyczka Rozwojowa”, do którego Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) wniesie wkład finansowy w ramach Projektu „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do Menadżera na warunkach określonych w Umowie Operacyjnej. Menadżerowi powierzono rolę podmiotu wdrażającego Instrumenty Finansowe poprzez Fundusz Funduszy. Podstawą działania jest Umowa o Finansowaniu zawarta w dniu 30 listopada 2016 r. między Zamawiającym a Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, pełniącą funkcję instytucji pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwaną dalej Instytucją Pośredniczącą. Instytucja Pośrednicząca wniosła do Funduszu Funduszy wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W ramach realizacji Projektu, przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie zwrotne w wysokości co najmniej:

7 650 273,22 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/0922/2022/II/DIF/Z/453, z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 7 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 650 273,22 zł.

15 300 546,45 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/0922/2022/V/DIF/Z/469, z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 14 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 1 300 546,45 zł

Kwota pożyczki

Mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw do 100 000,00 zł
Pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw od 100 000,01 zł – 1 000 000,00 zł

Okres spłaty

do 84 miesięcy*

*Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty

Oprocentowanie

2,85%(1) 

(1) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami) oraz warunkami Umowy Operacyjnej Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa nr 2/RPDS/0922/2022/II/DIF/Z/453 oraz 2/RPDS/0922/2022/V/DIF/Z/469

od 8,62% w pozostałych przypadkach

Przeznaczenie

Finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie celem inwestycji będzie zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach lub realizacja przedsięwzięć rozwojowych i inwestycji przedsiębiorstw, przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • Wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • Rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • Inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy,

Zabezpieczenie

 • Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez
  pożyczkobiorcę,
 • Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie 125% sumy kapitału pożyczki i odsetek w prognozowanym okresie spłaty.

Dodatkowe informacje

 • Wydatki finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł,
 • Wydatkowanie pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki udzielonej w kwocie do 500 000,00 zł lub do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki udzielonej powyżej 500 000,00 zł,
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość finansowania kapitału obrotowego do 50% wartości pożyczki udzielonej do kwoty 500 000,00 zł lub do 25% wartości pożyczki udzielonej powyżej 500 000,00 zł,
 • Możliwość nabywania budynków, lokali bądź ich części, które przeznaczone są do celów
  produkcyjnych, usługowych lub handlowych (z wyłączeniem nieruchomości o funkcji mieszkalnej i
  traktowanych jako lokata kapitału lub przeznaczonych do obrotu).

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek 

Komunikaty

FAQ - najczęściej zadawane pytania
 1. Czy zabezpieczeniem może być zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej nabywanej ze środków pożyczki ?

Tak, przy czym wypłata pożyczki uzależniona jest od ustanowienia zabezpieczenia odpowiadającego min. 125% sumy kapitału i odsetek.  W takiej sytuacji, poza zastawem rejestrowym na nabywanej ze środków pożyczki ruchomości, należy wskazać także inne zabezpieczenie odpowiadające ww. wskaźnikowi.  Egzekwowalna wartość zastawu na rzeczy ruchomej to maksymalnie 40% jego wartości netto.

 1. Czy zabezpieczeniem może być wyłącznie weksel?

Weksel własny jest obligatoryjnym zabezpieczeniem, natomiast co do zasady należy zaproponować dodatkowe zabezpieczenie, mając na uwadze że jego wartość musi wynosić  min.125% kapitału i odsetek. Katalog możliwych zabezpieczeń to między innymi hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie czy blokada środków na rachunku bankowym.

 1. Czy oprocentowanie jest stałe czy zmienne?

Oprocentowanie pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02 o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 13.

W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na warunkach rynkowych. Oprocentowanie może być wówczas stałe lub zmienne.

 1. Czy można zakupić nieruchomość ze środków pożyczki ?

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków pożyczki, przy czym:

1) Ograniczenie to dotyczy wyłącznie nabywania gruntów (zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych). Nie dotyczy nabywania budynków, lokali, bądź ich części. Ocena, czy ma miejsce nabycie gruntów, czy też budynków, lokali lub ich części, dokonywana jest z uwzględnieniem głównego przedmiotu nabycia.

2) Finansowane mogą być wyłączenie nieruchomości, w których prowadzona będzie działalność produkcyjna przedsiębiorstwa, rozumiana, jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami, oraz wiążąca się z zastosowaniem zasobów przedsiębiorstwa, takich jak np. urządzenia, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały surowce  (Tym samym przez działalność produkcyjną w rozumieniu przepisów dotyczących, wydatkowania środków strukturalnych – może być rozumiana również np. działalność usługowa czy handlowa, o ile spełnia wskazane warunki).

3) Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego, (Finansowaniu nie podlegają mieszkania przeznaczone na wynajem (zarówno krótko, jak i długookresowy), leasing, dzierżawę, time-sharing itp.)

4) Finansowaniu nie podlegają nieruchomości przeznaczone do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału.

5) Wnioskodawca powinien dokładnie udowodnić zasadność nabycia nieruchomości, w tym pod kątem opłacalności ekonomicznej takiej inwestycji w odniesieniu do rodzaju, charakteru i skali prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, alternatywnych sposobów zaspokojenia jego potrzeb lokalowych oraz poziomu finansowania nieruchomości, w stosunku do pozostałej części finansowanego przedsięwzięcia.

 

 1. Czy nieruchomość nabyta ze środków pożyczki może być wynajmowana?

Nie

 1. Czy przedsiębiorstwo, które obecnie się rozwija i zostało dotknięte negatywnymi skutkami COVID 19, co odzwierciedlają jej wyniki za ostatnie dwa lata, może ubiegać się o pożyczkę ?

Tak

Szczegóły projektu

Kwota pożyczki

do 100 000,00 zł - mikro pożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw

od 100 000,00 - 1 000 000,00 zł - pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Oprocentowanie

oprocentowanie: od 2,85% i 8,62%

Okres spłaty

do 84 miesięcy


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Powiązane aktualności

Brak powiązanych aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content