Pożyczka Rozwojowa

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Informujemy, że od dnia 7.03.2022r. wznawiamy nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Rozwojowej, których celem finansowania będzie finansowanie przedsięwzięć polegających na wprowadzeniu Produktu nowego dla rynku*.

Maksymalna wysokość pożyczki: 300 000,00 zł

Pula dostępnych środków: 3 000 000,00 zł

Wnioski przekraczające dostępne środki przyjmowane będą na listę rezerwową bez gwarancji udzielenia pożyczki.

Przedmiot projektu

*Produkt nowy dla rynku – produkt oferujący funkcjonalność niedostępną dotychczas na rynku lub produkt wykorzystujący technologię zasadniczo różną od technologii wykorzystywanych w istniejących produktach, przy czym przez rynek należy rozumieć rynek regionalny, tj. województwo dolnośląskie. Produkty mogą być materialne i niematerialne (włączając usługi)

Przedmiotem Projektu jest realizacja przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. w ramach Konsorcjum (Pośrednik Finansowy) z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest-park” sp. z o.o., zadania polegającego na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym „Pożyczka Rozwojowa”, do którego Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) wniesie wkład finansowy w ramach Projektu „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do Menadżera na warunkach określonych w Umowie Operacyjnej. Menadżerowi powierzono rolę podmiotu wdrażającego Instrumenty Finansowe poprzez Fundusz Funduszy. Podstawą działania jest Umowa o Finansowaniu zawarta w dniu 30 listopada 2016 r. między Zamawiającym a Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, pełniącą funkcję instytucji pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwaną dalej Instytucją Pośredniczącą. Instytucja Pośrednicząca wniosła do Funduszu Funduszy wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W ramach realizacji Projektu, przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie zwrotne w wysokości co najmniej 17 648 000,00 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPDS/8918/2019/II/DIF/223, z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 15 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 2 648 000,00 zł.

Kwota pożyczki

Mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw do 100 000,00 zł
Pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw od 100 000,01 zł – 1 000 000,00 zł

Pożyczka obrotowa na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 – do 250 000,00 zł

Pożyczka na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 może zostać udzielona do 30.06.2021 r.

Okres spłaty

do 84 miesięcy*

*Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty

Oprocentowanie

od 7,62%(1) w przypadku inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa

(1) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami) oraz warunkami Umowy Operacyjnej Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa nr 2/RPDS/8918/2019/II/DIF/223

od 8,62% w pozostałych przypadkach

Przeznaczenie

Finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie celem inwestycji będzie zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach lub realizacja przedsięwzięć rozwojowych i inwestycji przedsiębiorstw, przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • Wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • Rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • Inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy,
 • Sfinansowaniem kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również na sfinansowanie kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem zapisów regulaminu)

Zabezpieczenie

 • Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez
  pożyczkobiorcę,
 • Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie 125% sumy kapitału pożyczki i odsetek w prognozowanym okresie spłaty.

Dodatkowe informacje

 • Wydatki finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł,
 • Wydatkowanie pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki udzielonej w kwocie do 500 000,00 zł lub do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki udzielonej powyżej 500 000,00 zł,
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość finansowania kapitału obrotowego do 50% wartości pożyczki udzielonej do kwoty 500 000,00 zł lub do 25% wartości pożyczki udzielonej powyżej 500 000,00 zł,
 • Możliwość nabywania budynków, lokali bądź ich części, które przeznaczone są do celów
  produkcyjnych, usługowych lub handlowych (z wyłączeniem nieruchomości o funkcji mieszkalnej i
  traktowanych jako lokata kapitału lub przeznaczonych do obrotu).
 • Pożyczka obrotowa na przywrócenie płynności może zostać udzielona pod warunkiem wiarygodnego uzasadnienia, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Wnioskodawcy, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na przywrócenie lub znaczną poprawę sytuacji firmy na rynku

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek 

Komunikaty

Szczegóły projektu

Kwota pożyczki

Do 100 000,00 zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw

od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

do 250 000,00 zł – pożyczka obrotowa na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19

Pożyczka na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 może zostać udzielona do 30.06.2021 r.

Oprocentowanie

Oprocentowanie: od 7,62% i 8,62%

Dokumenty do pobrania

Kliknij i pobierz pliki dotyczące pożyczki

Okres spłaty

do 84 miesięcy*

Powiązane aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content