Pożyczka płynnościowa

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Pożyczka na pokrycie stałych miesięcznych wydatków dla przedsiębiorców poszkodowanych sytuacją związaną z Koronawirusem. Pożyczka jest jednym z elementów Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.

Założenia

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków oraz do 30% kwoty pożyczki na wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Kwota pożyczki: do 300 000 zł

Kwota pożyczki dla wnioskodawców z Obszaru preferencji: do 3 000 000,00 zł

Wypłata pożyczki: jednorazowa lub w transzach

Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)

Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące

Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału

Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych

Możliwość uzyskania oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 0%

Brak opłat i prowizji

Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego

Środki pożyczki do 300 000,00 zł mogą zostać przeznaczone na pokrycie:

1)  Stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszonych przez MŚP najczęściej w jednakowych odstępach czasu (np. co 1, 2 lub 3 miesiące),

2)  do 30% kwoty pożyczki na wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

Wydatki mogą dotyczyć okresu nie dłuższego niż 6 (sześć) kolejnych miesięcy, a także mogą obejmować Stałe wydatki zaległe na dzień składania wniosku o udzielenie Pożyczki płynnościowej lub podpisania Umowy Pożyczki Płynnościowej, dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu 01.01.2020 r.

Środki pożyczki udzielonej w ramach Obszaru preferencji (powyżej 300 000,00 zł), mogą zostać przeznaczone przez kwalifikowane przedsiębiorstwa na pokrycie:

  • Stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszonych przez MŚP najczęściej w jednakowych odstępach czasu (np. co 12 lub 3 miesiące),
  • do 30% kwoty pożyczki na wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

Wydatki mogą dotyczyć okresu nie dłuższego niż 6 (sześć) kolejnych miesięcy, powstałych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki (tj. dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki). Dopuszcza się refinansowanie wydatków powstałych i opłaconych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, a przed wypłatą 1. transzy

Dla kogo

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego przed 1 stycznia 2020r., które udowodnią poprzez argumenty przedstawione we wniosku o udzielenie pożyczki wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej związanej z COVID-19 za jego przedsiębiorstwo oraz:

  1. a) odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z COVID-19 nie mniej niż o 20 %, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów dowolnych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (nie wcześniejszych niż z roku 2019) lub
  2. b) odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z COVID-19 nie mniej niż o 20 %, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu roku 2020 w porównaniu do łącznych przychodów w ciągu roku 2019

* OBSZAR PREFERENCJI

Wparcie branż istotnych dla Dolnego Śląska szczególnie narażonych na negatywne skutki wywołane epidemią COVID-19, m.in.:

Zakwaterowanie,

Działalność usługowa związana z wyżywieniem,

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,

tj.:

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisane do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z wymienionych PKD:

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych),

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie,

56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,

79.11.A – Działalność agentów turystycznych,

79.11.B – Działalność pośredników turystycznych,

79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej,

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,

93.12.Z – Działalność klubów sportowych,

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Komunikaty

Szczegóły projektu

Kwota pożyczki

Do 300 000,00 zł

Do 3 000 000,00 zł dla MŚP z Obszaru preferencji

Oprocentowanie

Od 0%

Prowizja

0%

Okres Spłaty

do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Powiązane aktualności

Brak powiązanych aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content