Pożyczka Płynnościowa POIR

ZAKOŃCZONO NABÓR WNIOSKÓW

Przedmiotem Projektu jest realizacja przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. w ramach Konsorcjum (Pośrednik Finansowy) z Agencją Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. zadania polegającego na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka Płynnościowa POIR, do którego Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) wniesie wkład finansowy w ramach Projektu pn. Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR – FPWP POIR realizowany przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowaniu nr POIR.03.01.03-00-0001/20 o finansowaniu Projektu pn. „Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP POIR” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zawarta w dniu 2 kwietnia 2020 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach realizacji Projektu, dolnośląskim przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie zwrotne do wysokości 63 157 894,74 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/3522/2023/I/DIF/504, z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 60 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 3 157 894,74 zł

Kwota pożyczki
Pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:
do 1 000 000,00 zł - w przypadku wydatków wyłącznie płynnościowych
do 1 500 000,00 zł - w przypadku przeznaczenia min. 30 % środków pożyczki na wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Okres spłaty
do 72 miesięcy*
* w tym karencja w spłacie rat kapitałowych może wynosić do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

Oprocentowanie
0,00 %*
* na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014‒2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (lub akcie prawnym go zastępującym) - oprocentowanie stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalone jest w wysokości 0% lub
* na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy
de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, - oprocentowanie stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalone jest w wysokości 0%.
od 8,62%**
**na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. Oprocentowanie Pożyczki Płynnościowej udzielanej na zasadach rynkowych jest zmienne
W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis/pomocy publicznej, finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych

Przeznaczenie
Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy odbudowę lub utrzymanie bieżącej płynności. W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z:
1) pandemią COVID-19 albo
2) rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, środki mogą zostać przeznaczone na wydatki (kapitał) obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:
1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
2) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
4) zatowarowanie, półprodukty itp.,
5) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
6) wydatki inwestycyjne, np.:
a) mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego,
b) wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Zabezpieczenie
Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę oraz dodatkowe zabezpieczenie zgodnie z decyzją Pośrednika Finansowego.

Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie co najmniej 160% sumy kapitału pożyczki i odsetek w prognozowanym okresie spłaty.

Dodatkowe informacje

 • Wydatki finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać jedną pożyczkę w ramach Umowy operacyjnej.
 • Wydatkowanie pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki przy czym nie może to nastąpić później niż w terminie do 13.12.2023r.
 • Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek 

Procedura naboru wniosków
Zestawienie podstawowych dokumentów aplikacyjnych:
a) Kompletnie wypełniony wniosek o pożyczkę – na obowiązującym wzorze DPIN S.A.,
b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis / Formularz „UKRAINA”
c) Plan finansowy (w zależności od prowadzonej księgowości tj. 1A. Plan finansowy - pełna księgowość lub 1B. Plan Finansowy - uproszczona księgowość)
d) Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
e) Upoważnienie do weryfikacji wnioskodawcy w systemie BIG InfoMonitor (w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dodatkowo przedstawia upoważnienie konsumenta)

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać złożone wyłącznie w formie elektronicznej:
a) Na dedykowany adres e-mail, opublikowany w terminie otwarcia naboru na stronie internetowej www.dpin.pl oraz niniejszej podstronie, bez konieczności dostarczenia wersji papierowej wniosku / załączników,
b) Wielkość podpisanych załączników w formacie PDF nie powinna przekroczyć 30 MB w pojedynczej wiadomości e-mail. Przekroczenie tej wielkości może skutkować niedostarczeniem wiadomości, za co Pośrednik Finansowy nie odpowiada i co nie podlega odwołaniu. Za datę i godzinę złożenia dokumentów w formie elektronicznej uznaje się datę i godzinę, w której komplet dokumentów wpłynie na dedykowany adres e-mail,
c) Dokumenty powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) albo podpisane za pomocą potwierdzonego profilu zaufanego ePuap,
d) Rejestracji będą podlegać aplikacje wypełnione elektronicznie, zapisane w formacie PDF oraz podpisane zgodnie z zastrzeżeniami §12 ust. 16 pkt 1 lit. c) Regulaminu, bez możliwości przesłania skanów,
e) Edytowalne formularze dokumentów aplikacyjnych zostaną udostępnione w terminie otwarcia naboru,
f) Przesłanie wniosku na formularzach – wzorach lub innych dokumentach niż udostępnione w terminie otwarcia naboru spowoduje odmowę ich rejestracji.

Wnioskodawcy, którzy zgodnie z §12 ust. 12 Regulaminu, zostali poinformowani, że znajdują się na liście podstawowej, zobowiązani są do dostarczenia w terminie 10 dni kalendarzowych pozostałych dokumentów, o których mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu (lista kontrolna załączników do wniosku o pożyczkę - DPIN S.A.) w zależności od rodzaju i wysokości pożyczki, formy prawnej i okresu prowadzonej działalności, a także zaproponowanego zabezpieczenia. Niezależnie od tego, Pośrednik Finansowy może żądać dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych do oceny wniosku.

Link do podpisania dokumentów przez system ePuap:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany


Komunikaty

ADRES E-MAIL DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

pozyczki-poir@dpin.pl

UWAGA!

  • Zgodnie z §12 ust. 7 Regulaminu udzielania pożyczek inwestycyjnych Instrument Finansowy - Pożyczka Płynnościowa POIR wniosek (...) składany jest do AGROREG S.A. bądź DPIN S.A. i jest procedowany dalej przez tego uczestnika Konsorcjum, do którego został złożony oraz w ramach Limitu odpowiadającemu danemu uczestnikowi Konsorcjum.
  • Wniosek złożony jednocześnie do AGROREG S.A. i DPIN S.A. spowoduje odmowę rejestracji u każdego pośrednika finansowego.
  • Każdy plik musi zostać podpisany odrębnie, w miejscach do tego przeznaczonych.
  • Brak podpisów lub podpisy niewłaściwie zweryfikowane spowodują brak możliwości rejestracji wniosku.
  • Zgodnie z komunikatem z dn. 27.02.2023 r. (https://dpin.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-plynnosciowej-poir/) nabór wniosków rozpocznie się 13.03.2023 r. o godz. 8:00

Szczegóły projektu

Kwota pożyczki

do 1 000 000,00 zł lub

do 1 500 000,00 zł - jeżeli udział wydatków inwestycyjnych wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii wyniesie min. 30%

Oprocentowanie

od 0,00%

Okres spłaty

do 72 miesięcy

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content