Pożyczka Inwestycyjna

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Wdrażanie Instrumentu Finansowego – Pożyczka Inwestycyjna ma na celu finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności. Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wprowadzają produkty nowe dla Firmy.

Przedmiotem Projektu jest realizacja przez DPIN S.A. (Pośrednik Finansowy) zadania polegającego na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym „Pożyczka Inwestycyjna”, do którego Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer) wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki. Menadżerowi powierzono rolę podmiotu wdrażającego Instrumenty Finansowe poprzez Fundusz Funduszy. Podstawą działania jest zawarta w dniu 29 marca 2017 r. Umowa o finansowanie, między BGK a Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, zwanym dalej Instytucją Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca wniosła do Funduszu Funduszy wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji Projektu, przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie zwrotne w wysokości co najmniej 3 260 869,57 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPLB/14019/2020/II/DIF/259, z czego:

– wkład Funduszu Funduszy: 3 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 260 869,57 zł.

Kwota pożyczki

Maksymalna wartość Pożyczki wynosi do 600 000,00 zł

Okres spłaty

Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 120 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki 

Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki może wynosić 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Przeznaczenie

Finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mających na celu:

 1. rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Pożyczkobiorców,
 2. zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku,
 3. podniesienie ich konkurencyjności,przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy[1] oraz wprowadzają produkty nowe dla Firmy[2], m.in. poprzez inwestycje związane z:
 4. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 5. wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług,
 6. zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 7. finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności,
 8. finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie)

Oprocentowanie

 1. 0,2% rocznie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w przypadku realizacji Inwestycji, w wyniku których tworzone są miejsca pracy lub następuje wzrost zatrudnienia, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn.  zmianami)

Oprocentowanie Pożyczek wynosi 0,2% rocznie, chyba że musi być podwyższone ze względu na nieposiadanie przez przedsiębiorcę wystarczającego niewykorzystanego limitu pomocy de minimis. W takim przypadku oprocentowanie ustalane jest na takim poziomie, aby nie został przekroczony przez przedsiębiorcę dopuszczalny limit pomocy de minimis.

 1. 0,5% rocznie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn.  zmianami)

Oprocentowanie Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0,5% rocznie, chyba że musi być podwyższone ze względu na nieposiadanie przez przedsiębiorcę wystarczającego niewykorzystanego limitu pomocy de minimis. W takim przypadku oprocentowanie ustalane jest na takim poziomie, aby nie został przekroczony przez przedsiębiorcę dopuszczalny limit pomocy de minimis. 

 1. Od 8,62% w pozostałych przypadkach.

Zabezpieczenie

Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę

Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie 125% sumy kapitału pożyczki i odsetek w prognozowanym okresie spłaty

Zabezpieczenie spłaty Pożyczki może stanowić:

 1. poręczenie wekslowe,
 2. poręczenie cywilne,
 3. hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości,
 4. przewłaszczenie rzeczy ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy,
 5. zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy, (w tym polisy AC w przypadku pojazdów),
 6. blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym,
 7. inny, uzgodniony przez strony sposób.

Dodatkowe informacje

 • Wydatkowanie pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty,
 • Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość finansowania kapitału obrotowego do 50% wartości pożyczki,
 • Możliwość nabywania budynków, lokali bądź ich części, które przeznaczone są do celów produkcyjnych, usługowych lub handlowych (z wyłączeniem nieruchomości o funkcji mieszkalnej i traktowanych jako lokata kapitału lub przeznaczonych do obrotu).

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek

Komunikaty

Szczegóły projektu

Kwota Pożyczki

do 600 000,00 zł

Oprocentowanie

od 0,2%

Okres Spłaty

Okres spłaty: do 120 miesięcy

Karencja:

do 12 miesięcy


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Powiązane aktualności

Brak powiązanych aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content