Pożyczka Inwestycyjna - woj. opolskie

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Przedmiotem Projektów jest realizacja przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (Pośrednik Finansowy) zadania polegającego na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym „Pożyczka Inwestycyjna”, do którego Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) wniesie wkład finansowy w ramach Projektu pn. ”2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania”, zgłoszone przez Beneficjenta we Wniosku o dofinansowanie nr RPOP.02.01.01-16-0001/16, podejmowane w celu realizacji Strategii Inwestycyjnej”, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do Menadżera na warunkach określonych w Umowie Operacyjnej. Menadżerowi powierzono rolę podmiotu wdrażającego Instrumenty Finansowe poprzez Fundusz Funduszy. Podstawą działania jest Umowa o Finansowaniu nr RPOP.02.01.01-16-0001/16-00 zawarta w dniu 8 grudnia 2016 r. między Zamawiającym a Zarządem Województwa Opolskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014 - 2020, w imieniu którego występuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

W ramach realizacji Projektu, przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie zwrotne w wysokości co najmniej:

11 111 111,11 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPOP/1422/2022/II/DIF/Z/480, z czego:
– wkład Funduszu Funduszy: 10 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 1 111 111,11 zł.

Kwota pożyczki

Pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 1 000 000,00 zł

Do Inwestycji realizowanej w ramach Pożyczki Inwestycyjnej, udzielonej Przedsiębiorstwu niebędącemu Start-up’em, tj. działającym na rynku w momencie zawarcia Umowy Inwestycyjnej dłużej, niż 24 miesiące (zgodnie z definicją zawartą §2 ust. 1 pkt 19 Regulaminu), Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej, niż 5% wartości Inwestycji brutto.

Okres spłaty

do 60 miesięcy*

*Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty

Oprocentowanie

od 0,00%(1) 

(1) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami) oraz warunkami Umowy Operacyjnej Instrumentu Finansowego – Pożyczka Inwestycyjna

od 8,62% w pozostałych przypadkach

Przeznaczenie

Finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa opolskiego, mających na celu rozwój przedsiębiorstw, realizowany poprzez:

 • Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I RPO WO 2014-2020;
 • Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 • Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu. Spełnienie niniejszego kryterium weryfikuje Pośrednik Finansowy na podstawie przedłożonego przez Przedsiębiorcę Biznes Planu wraz ze stosownymi dokumentami.

Preferencje

W ramach Pożyczki Inwestycyjnej, priorytetowo traktowane będą Inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, tzn. Inwestycje służące rozwojowi działalności Przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających technologie priorytetowe dla rozwoju regionu (tzw. Specjalizacje Inteligentne):

 • chemiczne (Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych, Technologie chemiczne organiczne, Chemia specjalistyczna, Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych),
 • budownictwa i drewna (Technologie budownictwa niskoenergetycznego, Technologie cementu, wapna i betonu, Technologie drewna),
 • przemysłu maszynowego i metalowego (Technologie układów napędowych, Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, Technologii metali),
 • przemysłu energetycznego, w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej (Technologie wytwarzania energii, Technologie silników, Technologie wysokich napięć),
 • rolno-spożywcze (Technologie produkcji roślinnej, Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka),
 • procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Produkty ochrony zdrowia, Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny, Proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku.

W ramach Pożyczki Inwestycyjnej finansującej wydatki, o których mowa powyżej, z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać:

 • Przedsiębiorstwa ekologiczne, tj. Przedsiębiorstwa związane z alternatywnymi paliwami, energią odnawialną i innymi zaawansowanymi technologiami nakierowanymi na ekologizację rozwoju;
 • Przedsiębiorstwa realizujące Inwestycje ekologiczne, tj. Inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi.

Preferencje, z których mogą skorzystać Przedsiębiorstwa polegają na wydłużeniu karencji w spłacie Pożyczki Inwestycyjnej z 6 miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Zabezpieczenie

 • Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez
  pożyczkobiorcę,
 • Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie 125% sumy kapitału pożyczki i odsetek w prognozowanym okresie spłaty.

Dodatkowe informacje

 • Wydatki finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł,
 • Wydatkowanie pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty, z możliwością wydłużenia o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji, z zastrzeżeniem, że rozliczenie musi nastąpić najpóźniej do 30.09.203r.
 • Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
 • Możliwość nabywania budynków, lokali bądź ich części, które przeznaczone są do celów produkcyjnych, usługowych lub handlowych (z wyłączeniem nieruchomości o funkcji mieszkalnej i traktowanych jako lokata kapitału lub przeznaczonych do obrotu)

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek 

Komunikaty

Szczegóły projektu

Kwota pożyczki

do 1 000 000,00 zł - pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Oprocentowanie

oprocentowanie: od 0,00% i 8,62%

Okres spłaty

do 60 miesięcy

Adres

Biuro regionalne w Brzegu:
ul. Sukiennice 2 lok. 308
49-306 Brzeg
godziny otwarcia: 8:00-16:00

Siedziba:
ul. E. Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
godziny otwarcia: 8:00-16:00


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Powiązane aktualności

Brak powiązanych aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content