Pożyczka EKOenergetyczna III

Instrument Finansowy Pożyczka EKOenergetyczna III przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych u mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, w szczególności w zakresie:
− produkcji, transportu, magazynowania lub wykorzystywania wodoru,
− poprawy efektywności energetycznej,
− produkcji energii z OZE,
− zakupu niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach realizacji Instrumentu Finansowego, przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie zwrotne w wysokości co najmniej 10 526 315,79 zł w ramach Umowy Pośrednika I stopnia nr 3/2023/PEKOIII, z czego:

– wkład Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.: 10 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 526 315,79 zł.

Kwota pożyczki

do 1 000 000,00 zł

Okres spłaty

do 120 miesięcy
do 132 miesięcy - w przypadku Obszaru preferencji
Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Karencja

do 12 miesięcy lub
do 18 miesięcy - w przypadku Obszaru preferencji

Oprocentowanie

2,84% - oprocentowanie stałe na warunkach pomocy de minimis(1), w przypadku Obszaru preferencji
5,68% - oprocentowanie stałe na warunkach pomocy de minimis(1), poza Obszarem preferencji
od 6,68% - oprocentowanie zmienne lub stałe, na warunkach rynkowych, w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis(2)
(1)ustalane zgodnie z Rozporządzeniem 2023/2831 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(2)Wybór rodzaju oprocentowania dokonywany jest jednorazowo, przed zawarciem Umowy Pośrednika II stopnia, z zastrzeżeniem, że:
a) oprocentowanie stałe obowiązuje w całym okresie spłaty Pożyczki i ustalane jest według stopy referencyjnej z dnia zawarcia Umowy Pożyczki;
b) oprocentowanie zmienne ulega zmianom w okresach półrocznych w związku ze zmianą wartości stopy bazowej podawanej w „Zawiadomieniu Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych”. Aktualizacja wysokości oprocentowania następuje w okresach półrocznych, tj. 1 stycznia i 1 lipca przez cały okres spłaty Pożyczki i polega na dostosowaniu poziomu stopy bazowej do wysokości obowiązującej w miesiącu poprzedzającym wprowadzenie zmiany, tj. odpowiednio w grudniu i czerwcu.

Obszar preferencji

W ramach Instrumentu Finansowego preferowane będą Pożyczki przeznaczone:
a) na inwestycje realizowane w gminach województwa wielkopolskiego, na obszarze których wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego norm zanieczyszczeń, o których mowa w Załączniku I do raportu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2023” (tabela: „Zestawienie gmin, na obszarze których wystąpiło przekroczenie”), z zastrzeżeniem, że niniejszy obszar preferencji nie dotyczy inwestycji określonej w §7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu,
b) na inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1 – preferencja dotyczy przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej, w efekcie realizacji których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 25% w stosunku do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Przeznaczenie

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane u Przedsiębiorstw na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, tj.:

1) Typy przedsięwzięć, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej lub dokumencie go zastępującym, w tym:
a) przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych,
b) modernizacja energetyczna budynków należących do Ostatecznych Odbiorców,
c) modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
d) wymiany źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie;
2) budowa lub modernizacja instalacji służących wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również infrastruktury służącej przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii;
3) budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych oraz oszczędność energii cieplnej, wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym również infrastruktury służącej przyłączaniu źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii;
4) zakup nie starszych niż 2 lata(1) niskoemisyjnych środków transportu(2) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
5) rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych;
6) budowa lub modernizacja systemów magazynowania energii;
7) inwestycje w rozwój technologii wodorowej.

(1) Decyduje rok produkcji środka transportu
(2) Zasilanych biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną, a także pojazdy hybrydowe

Zabezpieczenie

 • Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę oraz dodatkowe zabezpieczenie.
 • Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie co najmniej 125% sumy kapitału pożyczki i odsetek w prognozowanym okresie spłaty (ostateczny wymagany poziom zabezpieczenia określany każdorazowo na etapie oceny wniosku)

Dodatkowe informacje

 • Wydatkowanie pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki z możliwością wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni ze względu na charakter przedsięwzięcia. Przesłanki decyzji w przedmiotowej kwestii muszą być udokumentowane
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna ich wartość nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł,
 • W przypadku pożyczki przeznaczanej na realizację przedsięwzięcia nr 1 (§7 ust. 3 Regulaminu):
  - udzielenie Pożyczki uwarunkowane jest wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego lub efektywności energetycznej (audytu ex ante),
  - pożyczka musi zostać udzielona na inwestycję, która przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej o co najmniej 10% w stosunku do stanu wyjściowego, tj. sprzed realizacji inwestycji, określonego w audycie energetycznym lub audycie efektywności energetycznej,
  - przypadku inwestycji dotyczącej wymiany bądź modernizacji źródła ciepła lub energii elektrycznej, zakres inwestycji (po jej zakończeniu) nie może spowodować wzrostu emisji zanieczyszczeń,
  - Pośrednik Finansowy weryfikuje osiągnięte wskaźniki dotyczące efektywności energetycznej, poprzez weryfikację audytu energetycznego ex-post lub audytu efektywności energetycznej ex-post, bądź, w przypadku inwestycji budowlanych, przyjęcie od Pożyczkobiorcy łącznie następujących dokumentów:
  - potwierdzenie projektanta o zgodności inwestycji budowlanej z audytem energetycznym/audytem efektywności energetycznej ex ante,
  - potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zgodności zrealizowanej inwestycji z projektem budowlanym.

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. realizuje zadania finansowane ze środków publicznych powierzonych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o. o. przez Województwo Wielkopolskie.

Komunikaty

Szczegóły projektu

Kwota pożyczki

do 1 000 000,00

Oprocentowanie

Oprocentowanie: od 2,84%

Okres spłaty

do 132 miesięcy*

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content