Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników [II edycja]

Informacje podstawowe

Projekt jest realizowany w ramach działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu od 09 września 2019. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane do wyczerpania puli środków przeznaczonych na rok 2019.

Aktualności

Partnerzy projektu oraz ich obszar realizacji

 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy – Lider Partnerstwa
  Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski,
  górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Partner
  Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica) oraz SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner
  Realizuje działania w SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (miasto Wrocław i powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński)
 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie – Partner
  Realizuje działania w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki,
  świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, m. Wałbrzych)
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze – Partner
  Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski,
  kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Partner. Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra) oraz w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych)

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie
doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych
oraz dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na
nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów
działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

Efekty realizacji projektu

Efektem realizacji projektu będzie wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego i rozwojowego oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami firm.

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracowników wykonujących pracę na obszarze województwa dolnośląskiego. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swojego pracodawcę.

 • MMŚP – mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji
  (UE)
  nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
  rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
  z 26.06.2014, z późn. zm.).
 • Pracownik – personel, o którym mowa w art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, przez który należy rozumieć:
  • pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło
  • właściciela, pełniącego funkcje kierownicze
  • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe

Formy wsparcia

1. Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz korzystania z Bazy
Usług Rozwojowych,
2. Dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP – od 50% do 80% wartości danej usługi
rozwojowej.
W projekcie przewidziano wniesienie wkładu własnego przez przedsiębiorców z sektora MMŚP – od
20% do 50% wartości danej usługi rozwojowej.

Warunki dofinansowania usług rozwojowych

 • Dofinansowanie usług rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z
  wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.
 • Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego
  pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, bez względu
  na wartość tej usługi i poziom wsparcia.
 • Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno
  przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia, z zastrzeżeniem
  postanowień § 3 ust. 4 regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 • Natomiast maksymalna wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o
  przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25.000,00 zł.

Wartość dofinansowania usług rozwojowych

Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej
jedno z następujących kryteriów:

 • 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co
  najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub
  osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji
  zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje. gov.pl/
 • 80%, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w obszarze B+R współfinansowaną ze
  środków publicznych lub własnych na podstawie prowadzonej dokumentacji księgowej
 • 80%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych
  specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla
  Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem: http://www.innowacje. dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja rsi/rsi.pdf
 • 70%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich:
  Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko,
  Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice,
  Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja,
 • 70%, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich
  tracących funkcje społeczno-gospodarcze:Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia
  Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice
  Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja,
 • 70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji
  województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa
  Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem: http://www.innowacje. dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja rsi/rsi.pdf,
 • 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z
  wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i
  zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:http://rpo.dolnyslask.pl/ analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia- bialych-izielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/
 • 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach
  białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na
  wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie
  dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-
  na-wsparcie-w-zakresie-tworzeniabialych -i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-
  dolnoslaskim.

Komunikaty

Szczegóły projektu

Całkowity budżet projektu

31 624 714,20 zł

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej

26 878 164,60 zł

Okres realizacji projektu

01.08.2019 – 30.04.2022


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Powiązane aktualności

Brak powiązanych aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content