Nowy dom i praca / Новий дім і робота

Informacje podstawowe

Projekt „Nowy dom i praca” / Проект "Новий дім і робота"

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

Rozpoczęcie rekrutacji od 1 grudnia 2022

Початок рекрутації з 1 грудень 2022

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do:

 • Pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) imigrantów od 30 roku życia zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. po 24.02.2022

(wymagane zaświadczenie potwierdzające nadanie nr PESEL w specjalnym trybie oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na obszarze województwa dolnośląskiego)

Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie byłych Uczestników projektu z zakresu włączenia społecznego w ramach 9 RPO WD 2024-2020!

Uczestnikiem projektu może być:

 • Obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy czyli po 24.02.2022
 • Nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonek obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi i nie jest obywatelem polskim

Проект скерований до:

 • Тих, хто залишився без трудової зайнятості (безробітніх або пасивних у кар’єрі) емігрантів від 30 років, які проживають в області нижньосілезійського воєвудства і прибули до Речі Посполитої у зв’язку з воєнними діями на території України, тобто від 24.02.2022

(вимагається довідка про підтвердження надання номеру PESEL у спеціальному режимі а також документ, який підтверджує місце проживання в області нижньосілезійського воєвудства)

Учасниками проекту можуть бути:

 • Громадянин України, який прибув до Польщі у зв’язку з воєнними діями на території України, тобто від 24.02.2022
 • Чоловік/дружина громадянина України, який не має українського громадянства, але прибув на територію РП у зв’язку з воєнними діями і не є громадянином Польщі

OFERUJEMY WSPARCIE TŁUMACZA PRZY FORMALNOŚCIACH, DOKUMENTACJI, DORADZTWIE PRZEZ CAŁY OKRES UDZIAŁU UCZESTNIKA W PROJEKCIE

ПРОПОНУЄМО ДОПОМОГУ ПЕРЕКЛАДАЧА ПРИ ФОРМАЛЬНИХ СПРАВАХ, ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПОРАДИ НА ПРОТЯЗІ ЦІЛОГО ЧАСУ УЧАСТІ УЧАСНИКА В ПРОЕКТІ

Formy wsparcia

1. Doradztwo zawodowe w tym Indywidualny Plan Działania (12 godzin)

2. Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej (6 godzin)

3. Kurs języka polskiego w 5-osobowych grupach (24 godziny)

4. Kursy zawodowe umożliwiające nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych do około 3 300,00 zł/osobę

5. Staże zawodowe 6-miesięczne z wynagrodzeniem dla stażysty w wysokości około 1 900,00 zł/m-c

Dodatkowo dla pracodawcy przyjmującego na staż:

 • refundacja wydatków związanych z odbywaniem stażu do wysokości 5 000,00 zł brutto (koszty dojazdu, szkolenia BHP, badania lekarskie, badania psychologiczne, koszty zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia stażu)
 • refundacja kosztów wynagrodzenia dla opiekunów stażystów w wysokości 500,00 zł/m-c

6. Refundacja dla pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia do stanowiska pracy utworzonego dla uczestnika projektu w wysokości do 35 000,00 zł

(w związku z przyznaną refundacją wymagane jest utrzymanie stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy)

Форми підтримки

 1. Професійна порада у тім індивідуальний план дій (12 годин)
 2. Професійна порада в обсязі планування розвитку кар’єри в професії (6 годин)
 3. Курси польської мови в 5-особових групах (24 години)
 4. Професійні курси, які дають можливість набути професійні компетенції/кваліфікації до приблизно 3 300,00 зл./особу
 5. Професійний 6-місячний стаж з оплатою для стажиста у розмірі приблизно 1 900,00 зл./місяць

Додатково для працедавця, який приймає на стажування:

 • Повернення коштів пов’язаних з проведенням стажування у розмірі до 5 000,00 зл. брутто (кошти доїзду, курси безпеки здоров’я в праці, медичне обстеження, психологічні обстеження, кошти купівлі використаних матеріалів і спорядження необхідних для стажиста на стажуванні)
 • Повернення коштів заробітньої плати для опікунів стажистів у розмірі 500,00 зл./місяць
 1. Повернення коштів для працедавця за обладнання або модернізацію для робочого місця створеного для учасника проекту у розмірі 35 000,00 зл.

(у зв’язку з призначеним поверненням вимагається утримання робочого місця на час щонайменше 24 місяців)

Komunikaty

Grupa 1
Grupa 2
 • Rozpoczęcie rekrutacji do projektu od 1 grudnia 2022r.
 • 23.12.2022 zamknięcie naboru wniosków - Tura I
 • 12.01.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura II
 • Rozpoczęcie NABORU FORMULARZY DLA PODMIOTÓW od 16 stycznia 2023 r.
 • 23.01.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura III
 • 09.02.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura IV
 • ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NA WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE MIEJSCA PRACY OD 28 KWIETNIA 2023
 • 07.03.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura V
 • 13.03.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura VI
 • 27.03.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura VII
 • 11.05.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura VIII
 • 26.05.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura VIIIa
 •  30.06.2023 WYDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH(W związku z realizacją projektu NOWY DOM I PRACA wydłużamy nabór formularzy rekrutacyjnych na uczestników projektu do końca realizacji projektu. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym i może zostać wstrzymany/zamknięty w momencie zrekrutowania zakładanej liczby osób.)
 • 30.06.2023 WYDŁUŻENIE NABORU FORMULARZY DLA PODMIOTÓW I WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NA WYPOSAŻENIE / DOPOSAŻENIE MIEJSCA PRACY(W związku z realizacją projektu NOWY DOM I PRACA wydłużamy nabór formularzy dla podmiotów i wniosków o zawarcie umowy na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy do końca realizacji projektu. Nabór może zostać wstrzymany/zamknięty w momencie zrekrutowania zakładanej liczby osób i podmiotów zainteresowanych wsparciem dla uczestników projektu.)
 • 21.07.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura IX
 • 29.08.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura X
 • 07.09.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura XI
 • 29.09.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura XII
 • 27.09.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura XIII
 • 09.10.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura XIV
 • 07.10.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura XV
 • 10.11.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura XVI
 • 13.11.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura XVII
 • 15.11.2023 zamknięcie naboru wniosków - Tura XVIII

 

Szczegóły projektu

Okres realizacji projektu

listopad 2022 – listopad 2023

Całkowity budżet projektu

4 010 359,69

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content