Inkubator 3D

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu”

Cele projektu

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu”Głównym celem projektu jest utworzenie pierwszego na Dolnym Śląsku Inkubatora Druku 3D i uzupełnienie stanu obecnej infrastruktury inkubacyjnej w tym zakresie w Gminie Wrocław i na Dolnym Śląsku o deficytowe zaplecze biurowo-laboratoryjne w oparciu o technologię wytwarzania i druku 3D. Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju nowoczesnych MMŚP w oparciu o wysokie technologie i implementację wyników badań naukowych do gospodarki, wyróżniającej się profesjonalnymi usługami wspomagającymi przedsięwzięcia gospodarcze równocześnie kreując nowe miejsca pracy.

Do celów projektu należą:

– zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej dla 27 firm na Dolnym Śląsku, w tym w zakresie stosowania technologii druku 3D;

– stworzenie warunków do zatrudnienia 27 nowych pracowników w ramach planowanej infrastruktury;

– rozbudowa istniejącej infrastruktury inkubacyjno-doradczej DPiN;

– podniesienie kwalifikacji i wiedzy pracowników MSP rezydujących w Inkubatorze;

– stworzenie lepszych warunków niż dostępne obecnie do rozwoju MSP na Dolnym Śląsku;

– transfer wiedzy pomiędzy Inkubatorem (projektowane zaplecze B+R, centrum szkoleniowe) a środowiskiem naukowym;

– stworzenie infrastruktury inkubacyjnej w pełni dostępnej i dostosowanej do potrzeb osóbniepełnosprawnych;

– utworzenie obiektu i zaplecza biurowo-laboratoryjnego projektowanego zgodnie z najnowszymi standardami ochrony środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:

  1. Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości – 1 szt.
  2. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 8 469 197,43 zł
  3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.Wskaźniki rezultatu:
  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 27 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe – 27 szt.
  3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 2 szt.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 24 143 774,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19 648 718,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 15 718 974,96 PLN

Komunikaty

Informujemy, iż dnia 11.05.2022 r. rozpocznie się nabór wniosków do konkursu prowadzonego przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. celem wyboru Najemców Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu.

Termin składania wniosków: 23.05.2022, godz. 12:00.

Wnioski należy złożyć osobiście w siedzibie Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław lub przesłać na adres email: druk3d@dpin.pl

Wyniki konkursu DC3D

Ilość wniosków złożonych w konkursie: 8

Ilość oferentów zaproszonych do zawarcia umów najmu: 8

Powierzchnia biurowa objęta wnioskami oferentów, zaproszonych do podpisania umów najmu: 263,6 m2

Powierzchnia produkcyjna objęta wnioskami oferentów, zaproszonych do podpisania umów najmu: 2710 m2

Szczegóły projektu

Powiązane aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content