Bon na Innowacje

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

INFORMACJE PODSTAWOWE

Tytuł projektu: Bon na innowacje. Innowacyjność=konkurencyjność. II edycja. Bony na innowacje produktowe i procesowe dla dolnośląskich przedsiębiorstw.

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,  Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa  Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”.

GRUPA DOCELOWA

Projekty dotyczy działań prowadzących do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w tym schemacie – grantobiorcami będą MŚP posiadający siedzibę/oddział/filię/zakład* (podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS) lub stałe/dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej z obszaru całego województwa (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w CEIDG) na terenie województwa dolnośląskiego.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności min. 50 MŚP działających na Dolnym Śląsku w obszarach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje objętych wsparciem w ramach projektu poprzez zwiększenie ich aktywności badawczo-rozwojowej.  Projekt pozwoli uzupełnić ofertę wspierania innowacji w MŚP na Dolnym Śląsku, a transfer wiedzy ze strony Wykonawcy (uczelni, instytutu itp) oraz IOB (DP w partnerstwie z DPiN S.A.) spowoduje pobudzenie potencjału innowacyjnego i podniesienie konkurencyjności.

PRZEDMIOT I KWOTY BONÓW

Przedmiotem projektu jest udzielanie grantów na innowacje procesowe i produktowe przeznaczone na wsparcie:

1) niefinansowe- w postaci konsultacji i doradztwa udzielanego przez Grantodawcę w zakresie np. wstępnej oceny możliwości dofinansowania projektu, wpisywania się MŚP i jego pomysłu w inteligentne specjalizacje regionu, poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy – 143 MŚP

2) finansowe – dofinansowanie- bon na innowacje, z przeznaczeniem na: audyt technologiczny (nieobligatoryjne maks. 5% wart. bonu) i usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii(obligatoryjnie)- 50 MŚP.

Maksymalnie wartość 1 bonu to 200 000.00 zł. Dofinansowanie wyniesie maks.85%, a wkład własny MŚP to min.15%.  

PARTNERZY PROJEKTU

Dolnośląscy Pracodawcy, ul Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław

STRONA PROJEKTU

Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia strony projektowej ,,Bon na innowacje”:

https://innowacje.dp.org.pl/

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content