Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy [III edycja]

Informacje podstawowe

Projekt „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III edycja”  jest realizowany  na terenie Dolnego Śląska w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Partnerzy projektu

 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu – Lider Partnerstwa
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu – Partner
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze – Partner
 • Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy – Partner
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we Wrocławiu – Partner

Rozpoczęcie rekrutacji od 12 maja 2021

Harmonogram Realizacji Wsparcia

https://dpin.pl/wp-content/uploads/Harmonogram-realizacji-wsparcia-CZERWIEC-2023.xlsx

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do:

 • pracodawców przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem,
 • osób zwolnionych z zakładu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • osób odchodzących z rolnictwa zamierzających podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 25 KC) lub pracujące na obszarze województwa dolnośląskiego.

osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

osoby przewidziane do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

osoby zagrożone zwolnieniem – pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie pracownika do Projektu, dokonali rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474, z późn. zm) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.

osoby odchodzące z rolnictwa – osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.) (KRUS) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) (ZUS).

Formy wsparcia

1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)

2. Poradnictwo psychologiczne – ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym
trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością
utraty pracy

3.Szkolenia zawodowe

 • dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych, przejazdu na szkolenia
 • osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120%
  zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż  150 godzin miesięcznie

4.Studia podyplomowe

 • możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł.
 • studia podyplomowe mogą trwać maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.

5.Staże zawodowe

 • maksymalny czas trwania stażu –  6 miesięcy
 • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w
  wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
 • istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, badania lekarskie, odzież ochronna, koszty zużywalnych materiałów i narzędzi) – średnio w kwocie 2480,00 zł brutto/ uczestnika
 • refundacja wynagrodzenia Opiekuna stażu – maksymalnie 400,00 zł/miesiąc.

6.Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej

 • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
 • kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 000,00 zł brutto/ osobę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia
 • warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:

– odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godz. dziennie,

– osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność prze okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS.

7.Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego

 • wysokość wsparcia finansowego wynosi 23 050,00 PLN
 • maksymalna kwota wsparcia pomostowego 1 200,00 zł miesięcznie, w okresie maksymalnie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

Ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie nie mogą się ubiegać m. in osoby:

 • które, posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu),
 • zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych  przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu,
 • w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych

Szczegóły projektu

Okres realizacji projektu

kwiecień 2021 – czerwiec 2023

Całkowity budżet projektu

12 691 223,60 PLN


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Powiązane aktualności

Brak powiązanych aktualności

Pozostałe projekt z kategorii: 

© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content