Informacje

 • Fundusz pożyczkowy
 • Do 100 000,00 zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw

  od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

  do 250 000,00 zł – pożyczka obrotowa na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19

  Pożyczka na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 może zostać udzielona do 31.12.2020 r.

 • Oprocentowanie: od 0,61% i 1,61%

 • Kliknij i pobierz pliki dotyczące pożyczki

 • do 84 miesięcy*

 • Marta Mazur
  Tel Kom: +48 519 540 952
  marta.mazur@dpin.pl

  Paweł Blacheta
  Tel Kom: +48 519 538 300
  pawel.blacheta@dpin.pl

  Maciej Główka
  Tel Kom: +48 605 266 969
  maciej.glowka@dpin.pl

  Kamil Kot
  Tel kom: +48 538 813 266
  kamil.kot@dpin.pl

Ważne!

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Rozwojowej w kwotach powyżej 100 000,00 zł został wstrzymany.

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie Mikropożyczki Rozwojowej tj. do 100 000,00 zł

Kwota pożyczki

Mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw do 100 000,00 zł
Pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw od 100 000,01 zł – 1 000 000,00 zł

Pożyczka obrotowa na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 – do 250 000,00 zł

Pożyczka na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 może zostać udzielona do 31.12.2020 r.

Okres spłaty

do 84 miesięcy*

*Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty

Oprocentowanie

od 0,61%(1) w przypadku inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa

(1) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami) oraz warunkami Umowy Operacyjnej Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa nr 2/RPDS/8918/2019/II/DIF/223

od 1,61% w pozostałych przypadkach

Przeznaczenie

Finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie celem inwestycji będzie zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach lub realizacja przedsięwzięć rozwojowych i inwestycji przedsiębiorstw, przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • Wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • Rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • Inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy,
 • Sfinansowaniem kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również na sfinansowanie kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem zapisów regulaminu)

Zabezpieczenie

 • Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez
  pożyczkobiorcę,
 • Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie 125% sumy kapitału pożyczki i odsetek w prognozowanym okresie spłaty.

Dodatkowe informacje

 • Wydatki finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT,,
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł,
 • Wydatkowanie pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki udzielonej w kwocie do 500 000,00 zł lub do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki udzielonej powyżej 500 000,00 zł,
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość finansowania kapitału obrotowego do 50% wartości pożyczki udzielonej do kwoty 500 000,00 zł lub do 25% wartości pożyczki udzielonej powyżej 500 000,00 zł,
 • Możliwość nabywania budynków, lokali bądź ich części, które przeznaczone są do celów
  produkcyjnych, usługowych lub handlowych (z wyłączeniem nieruchomości o funkcji mieszkalnej i
  traktowanych jako lokata kapitału lub przeznaczonych do obrotu).
 • Pożyczka obrotowa na przywrócenie płynności może zostać udzielona pod warunkiem wiarygodnego uzasadnienia, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Wnioskodawcy, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na przywrócenie lub znaczną poprawę sytuacji firmy na rynku

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek