Informacje o projekcie

 • Fundusz pożyczkowy
 • 3 000 000 zł

 • Od 0%

 • 0%

 • do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)

 • Paweł Blacheta
  Tel Kom: +48 519 538 300
  pawel.blacheta@dpin.pl

Pożyczka Płynnościowa

Pożyczka na pokrycie stałych miesięcznych wydatków dla przedsiębiorców poszkodowanych sytuacją związaną z Koronawirusem. Pożyczka jest jednym z elementów Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.

Założenia

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków:

 • Kwota pożyczki: do 180 000 zł
 • Kwota pożyczki dla wnioskodawców z Obszaru preferencji: do 3 000 000,00 zł
 • Wypłaty w transzach 
 • Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące 
 • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału 
 • Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych 
 • Możliwość uzyskania oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego
 • Środki pożyczki udzielonej MŚP spoza Obszaru preferencji mogą zostać przeznaczone na pokrycie Stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszonych przez MŚP najczęściej w jednakowych odstępach czasu (np. co 1, 2 lub 3 miesiące) za okres nie dłuższy niż 6 (sześć) kolejnych miesięcy, w tym stałych wydatków zaległych na dzień składania wniosku o udzielenie Pożyczki płynnościowej lub podpisania Umowy Pożyczki Płynnościowej, dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu 01.01.2020 r.
 • Środki pożyczki udzielonej w ramach Obszaru preferencji, mogą zostać przeznaczone na pokrycie Stałych wydatków o charakterze cyklicznym, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponoszonych przez MŚP najczęściej w jednakowych odstępach czasu (np. co 1, 2 lub 3 miesiące) za okres nie dłuższy niż 6 (sześć) kolejnych miesięcy, powstałych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki (tj. dla których dzień wystawienia dokumentu księgowego lub równoważnego jest datowany po dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki). Dopuszcza się refinansowanie wydatków powstałych i opłaconych po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, a przed wypłatą 1. transzy

Istnieje możliwość udzielenia pożyczki do kwoty 3 000 000,00 zł dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branżach: turystycznej, gastronomicznej i sportowej. Więcej szczegółów wkrótce.

Dla kogo

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):
 
 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego:
lub
 
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek.
Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.
 
 
Obszar preferencji
Wparcie branż istotnych dla Dolnego Śląska szczególnie narażonych na negatywne skutki wywołane epidemią COVID-19, m.in.:
  1. Zakwaterowanie,
  2. Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
  3. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
  4. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
tj.:
 
Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisane do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej  z wymienionych PKD:
  1. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych),
  2. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  3. 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  4. 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  5. 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie,
  6. 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  7. 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  8. 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
  9. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  10. 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
  11. 79.11.A – Działalność agentów turystycznych,
  12. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych,
  13. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
  14. 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  15. 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej,
  16. 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  17. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  18. 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
  19. 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
  20. 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
  21. 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  22. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
  23. 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  24. 93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  25. 93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni