Project info

 • Fundusz pożyczkowy
 • do 600 000,00 zł

 • Oprocentowanie:

  od 0,2% - środki inwestycyjne

  od 0,5% - pożyczki na finansowanie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19

 • Kliknij i pobierz pliki dotyczące pożyczki

 • Okres spłaty: do 120 miesięcy

  Wakacje kredytowe/karencja:
  do 6 miesięcy/do 12 miesięcy

 • Marta Mazur
  Tel Kom: +48 519 540 952
  marta.mazur@dpin.pl

  Paweł Blacheta
  Tel Kom: +48 519 538 300
  pawel.blacheta@dpin.pl

  Sylwia Starostecka
  Tel Kom: +48 511 522 227
  sylwia.starostecka@dpin.pl

  Maciej Główka
  Tel Kom: +48 605 266 969
  maciej.glowka@dpin.pl

Wdrażanie Instrumentu Finansowego – Pożyczka Inwestycyjna ma na celu finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności. Przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wprowadzają produkty nowe dla Firmy.

Kwota pożyczki

Maksymalna wartość Pożyczki wynosi do 600 000,00 zł

Okres spłaty

Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 120 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki 

W przypadku Pożyczkobiorców, którzy są dotknięci negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, na ich uzasadniony wniosek, okres spłaty Pożyczek może zostać przedłużony o nie więcej niż 6 miesięcy.

Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki może wynosić 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Decyzja o udzieleniu wakacji kredytowych/karencji dodatkowej może być podjęta przez Pośrednika Finansowego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r.

lub w dniu wskazanym w odpowiednich regulacjach, w zależności od tego, który termin nastąpi później.

Przeznaczenie

Finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mających na celu:

 1. rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Pożyczkobiorców,
 2. zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku,
 3. podniesienie ich konkurencyjności,przeznaczone są w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie start-up, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy[1] oraz wprowadzają produkty nowe dla Firmy[2], m.in. poprzez inwestycje związane z:
 4. wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 5. wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług,
 6. zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 7. finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności,
 8. finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów (zgodnie z wytycznymi KE w tym zakresie)

Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie będących na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy
 6. bieżące raty* kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Powyższe wydatki finansowane nie mogą być zapłacone na dzień 1.02.2020 r.

Pożyczki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa mogą być udzielone wyłącznie:

 1. Przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 – w celu zachowania płynności finansowej lub kontynuacji działalności ich przedsiębiorstwa,
 2. Przedsiębiorcom realizującym przedsięwzięcia przyczyniające się do przeciwdziałania epidemii COVID-19 – w celu realizacji tych przedsięwzięć.

Udzielenie tego rodzaju pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

* Bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania Pożyczki

Oprocentowanie

 1. 0,2% rocznie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w przypadku realizacji Inwestycji, w wyniku których tworzone są miejsca pracy lub następuje wzrost zatrudnienia, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn.  zmianami)

Oprocentowanie Pożyczek wynosi 0,2% rocznie, chyba że musi być podwyższone ze względu na nieposiadanie przez przedsiębiorcę wystarczającego niewykorzystanego limitu pomocy de minimis. W takim przypadku oprocentowanie ustalane jest na takim poziomie, aby nie został przekroczony przez przedsiębiorcę dopuszczalny limit pomocy de minimis.

 1. 0,5% rocznie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji  (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn.  zmianami)

Oprocentowanie Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0,5% rocznie, chyba że musi być podwyższone ze względu na nieposiadanie przez przedsiębiorcę wystarczającego niewykorzystanego limitu pomocy de minimis. W takim przypadku oprocentowanie ustalane jest na takim poziomie, aby nie został przekroczony przez przedsiębiorcę dopuszczalny limit pomocy de minimis. 

 1. 0,5% rocznie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 – wyłącznie w przypadku finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa dotkniętego negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 – w celu zachowania płynności finansowej lub kontynuacji działalności ich przedsiębiorstwa lub realizującego przedsięwzięcia przyczyniające się do przeciwdziałania epidemii COVID-19 – w celu realizacji tych przedsięwzięć.

   

 2. Od 1,29% w pozostałych przypadkach.

Zabezpieczenie

Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę

Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie 125% sumy kapitału pożyczki i odsetek w prognozowanym okresie spłaty

Zabezpieczenie spłaty Pożyczki może stanowić:

 1. poręczenie wekslowe,
 2. poręczenie cywilne,
 3. hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości,
 4. przewłaszczenie rzeczy ruchomych z datą pewną wraz z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy,
 5. zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz Pożyczkodawcy, (w tym polisy AC w przypadku pojazdów),
 6. blokada środków na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym,
 7. inny, uzgodniony przez strony sposób.

Dodatkowe informacje

 • Wydatkowanie pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty,
 • Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość finansowania kapitału obrotowego do 50% wartości pożyczki,
 • Możliwość nabywania budynków, lokali bądź ich części, które przeznaczone są do celów produkcyjnych, usługowych lub handlowych (z wyłączeniem nieruchomości o funkcji mieszkalnej i traktowanych jako lokata kapitału lub przeznaczonych do obrotu).
 • Do rozliczenia środków Pożyczki przeznaczonych na finansowanie kapitału obrotowego Pośrednik Finansowy przyjmuje zestawienie wydatków.
 • Do rozliczenia środków Pożyczki przeznaczonych na finansowanie kapitału inwestycyjnego Pośrednik Finansowy przyjmuje faktury lub dokumenty równoważne w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki.

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek