Informacje o projekcie

 • Aktywizacja rynku pracy
 • Kwiecień 2021 r. – Marzec 2023 r.

 • 4 625 771,50 PLN

 • Agata Janicka - Koordynator projektu
  e-mail: agata.janicka@dpin.pl
  tel. +48 607 074 405

  Magda Skrzypek
  e-mail: magda.skrzypek@dpin.pl
  tel +48 608 568 522

Informacje podstawowe

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu od 21 lipca 2021 r.

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 110 osób (minimum 60 kobiet, 50 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na terenie Dolnego Śląska (w tym premiowane będą osoby zamieszkujące średnie miasta lub miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze). To 100 os. biernych zawodowo oraz 10 os. bezrobotnych, w tym długotrwale, niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Minimum 5 osób to osoby z niepełnosprawnościami. Do projektu mogą przystąpić tylko te osoby spełniające powyższe kryteria, które:
 • po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie i pozostają poza rynkiem pracy do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie; 
 • nie posiadały wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12 miesięcy do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu;
 • nie uczestniczą w innych projektach aktywizacji zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym instrumentów wsparcia COVID-19;
 • nie przynależą do grup przypisanych dla uczestników projektów 1.3.1 PO WER. 
Osoby ubiegające się o wsparcie finansowe są zobligowane do przeprowadzenia rozmowy z doradcą zawodowym, podczas której powinny wykazać się posiadaniem odpowiednich predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak samodzielność, sumienność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym niepełnosprawnych, z terenów średnich miast/tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze czy należących do NEET), biernych zawodowo (100 osób) oraz bezrobotnych (w tym długotrwale) niezarejestrowanych w PUP (10 osób), z terenu Dolnego Śląska (tu zamieszkują lub uczą się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), dzięki uzyskaniu wsparcia na założenie działalności gospodarczej, w okresie 2021 r. – 2023 r.

Harmonogram

 • 2-4 kwartał 2021 r. – rekrutacja do projektu i diagnoza możliwości zakładania działalności gospodarczej przez doradcę zawodowego
 • 3 kwartał. 2021 r. – 1 kwartał 2022 r. – szkolenia nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 1-2 kwartał 2022 r. – przyznanie dotacji w wysokości 23 050 zł i wsparcia pomostowego w wysokości 1800 zł/miesiąc przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 • 1 kwartał 2022 r. – 1 kwartał 2023 r. – nadzór nad realizacją ścieżki dotacyjnej oraz wsparcie w okresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez rok.