Informacje o projekcie

 • Fundusz pożyczkowy
 • Mikro i małe przedsiębiorstwa do 500 000,00 zł

  Średnie przedsiębiorstwa od 100 000,01 zł – 500 000,00 zł

 • Oprocentowanie: od 2,85% i 3,85%

 • do 84 miesięcy*

 • Łukasz Tomczyk
  Tel Kom: +48 789 058 248
  lukasz.tomczyk@dpin.pl

  Paula Śmieszkowska
  Tel Kom: +48 573 264 231
  paula.smieszkowska@dpin.pl

  Maciej Główka
  Tel Kom: +48 507 479 247
  maciej.glowka@dpin.pl

Od dnia 1.04.2022r. wnioski o udzielenie Małej Pożyczki Inwestycyjnej przyjmowane są na listę rezerwową

 

Przedmiotem Projektu jest realizacja przez DPIN S.A. (Pośrednik Finansowy) zadania polegającego na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym „Mała Pożyczka Inwestycyjna”, do którego Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki oraz który będzie podlegał zwrotowi do Menadżera na warunkach określonych w Umowie Operacyjnej. Menadżerowi powierzono rolę podmiotu wdrażającego Instrumenty Finansowe poprzez Fundusz Funduszy. Podstawą działania jest Umowa o Finansowaniu zawarta w dniu 20 października 2016 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Województwem Wielkopolskim, pełniącą funkcję Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca wniosła do Funduszu Funduszy wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W ramach realizacji Projektu, przedsiębiorcom zostanie udzielone wsparcie zwrotne w wysokości co najmniej 17 333 333,34 zł w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/RPWP/16518/2019/XIII/DIF/186, z czego:

– wkład Funduszu Funduszy: 13 000 000,00 zł
– wkład własny Pośrednika Finansowego: 4 333 333,34 zł.

Kwota pożyczki

Mikro i małe przedsiębiorstwa do 500 000,00 zł
Średnie przedsiębiorstwa od 100 000,01 zł – 500 000,00 zł

Okres spłaty

do 84 miesięcy*

*Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty

 

Oprocentowanie

od 2,85% w przypadku:

 • inwestycji w Start up’y,
 • inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa,
 • inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (wykaz obszarów stanowi załącznik do regulaminu),
 • Inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (wykaz specjalizacji stanowi załącznik do regulaminu),
 • przedsięwzięć przyczyniających się do przeciwdziałania epidemii COVID-19 (do 30.06.2022 r.) tj: finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa Pożyczkobiorcy, w tym jego kapitału obrotowego, wyłącznie w przypadku:

1) Pożyczkobiorców dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 – w celu zachowania płynności finansowej lub kontynuacji działalności ich przedsiębiorstwa,

2) Pożyczkobiorców realizujących przedsięwzięcia  przyczyniające się do przeciwdziałania epidemii COVID-19 – w celu realizacji tych przedsięwzięć.

(1) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami) oraz warunkami Umowy Operacyjnej Instrumentu Finansowego – Mała Pożyczka Inwestycyjna nr 2/RPWP/16518/2019/XIII/DIF/186

od 3,85% w pozostałych przypadkach

Przeznaczenie

Finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na

celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub

umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub
 • rozszerzanie działalności lub
 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
 • realizację nowych projektów lub
 • przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania, w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn,sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.
 • finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa Pożyczkobiorcy, w tym jego kapitału obrotowego, wyłącznie w przypadku:

1) Pożyczkobiorców dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 – w celu zachowania płynności finansowej lub kontynuacji działalności ich przedsiębiorstwa,

2) Pożyczkobiorców realizujących przedsięwzięcia  przyczyniające się do przeciwdziałania epidemii COVID-19 – w celu realizacji tych przedsięwzięć.

Zabezpieczenie

 • Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę,
 • Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie 125% sumy kapitału pożyczki i odsetek w prognozowanym okresie spłaty.

Dodatkowe informacje

 • Wydatkowanie pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty,
 • Wydatkowanie pożyczki w przypadku jeśli na inwestycję negatywny wpływ ma epidemia COVID-19, musi zostać udokumentowane w terminie do 270 dni,
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie trzy pożyczki, przy czym łączna ich wartość nie może być wyższa niż 650 000,00 zł,
 • Istnieje możliwość finansowania kapitału obrotowego do 50% wartości pożyczki,
 • Możliwość nabywania budynków, lokali bądź ich części, które przeznaczone są do celów produkcyjnych, usługowych lub handlowych (z wyłączeniem nieruchomości o funkcji mieszkalnej i traktowanych jako lokata kapitału lub przeznaczonych do obrotu).

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek