Informacje

 • Fundusz pożyczkowy
 • Mikro i małe przedsiębiorstwa do 500 000,00 zł

  Średnie przedsiębiorstwa od 100 000,01 zł – 500 000,00 zł

 • Oprocentowanie: od 0,98% i 1,98%

 • Kliknij i pobierz pliki dotyczące pożyczki

 • do 84 miesięcy*

 • Marta Mazur
  Tel Kom: +48 519 540 952
  marta.mazur@dpin.pl

  Paweł Blacheta
  Tel Kom: +48 519 538 300
  pawel.blacheta@dpin.pl

  Maciej Główka
  Tel Kom: +48 605 266 969
  maciej.glowka@dpin.pl

  Kamil Kot
  Tel kom: +48 538 813 266
  kamil.kot@dpin.pl

Kwota pożyczki

Mikro i małe przedsiębiorstwa do 500 000,00 zł
Średnie przedsiębiorstwa od 100 000,01 zł – 500 000,00 zł

Okres spłaty

do 84 miesięcy*

*Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty

Oprocentowanie

od 0,98%(1) w przypadku:

 •  inwestycji w Start up’y
 • inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa
 • inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Pożyczek przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. w ramach Instrumentu Finansowego – Mała Pożyczka Inwestycyjna.
 • Inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej

(1) zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami) oraz warunkami Umowy Operacyjnej Instrumentu Finansowego – Mała Pożyczka Inwestycyjna nr 2/RPWP/16518/2019/XIII/DIF/186

od 1,98% w pozostałych przypadkach

Przeznaczenie

Finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na
celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub
umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:

• tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub
• rozszerzanie działalności lub
• wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub
• realizację nowych projektów lub
• przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania,
w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn,
sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

Zabezpieczenie

 • Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez
  pożyczkobiorcę,
 • Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie 125% sumy kapitału pożyczki i odsetek
  w prognozowanym okresie spłaty.

Dodatkowe informacje

 • Wydatkowanie pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty
  pełnej kwoty,
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki, przy czym łączna ich wartość nie
  może być wyższa niż 650 000,00 zł,
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość finansowania kapitału obrotowego do 50%
  wartości pożyczki,
 • Możliwość nabywania budynków, lokali bądź ich części, które przeznaczone są do celów
  produkcyjnych, usługowych lub handlowych (z wyłączeniem nieruchomości o funkcji mieszkalnej i
  traktowanych jako lokata kapitału lub przeznaczonych do obrotu).

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek