Informacje o projekcie

 • Aktywizacja rynku pracy
 • lipiec 2021 r. – czerwiec 2023 r

 • 10 904 300,00 zł

 • Magda Skrzypek- Koordynator projektu
  e-mail: magda.skrzypek@dpin.pl
  tel +48 608 568 522

  Dominika Makowska
  e-mail: dominika.makowska@dpin.pl
  tel. +48 660 737 522

  Karolina Szydłak
  e-mail: karolina.szydlak@dpin.pl
  tel. +48 519 437 227

Okres realizacji projektu: od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

 Rozpoczęcie rekrutacji do projektu od 23 września 2021 r.

  Grupa docelowa:

Grupa docelowa projektu to 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego teren Dolnego Śląska, w tym:

 • 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne – powyżej roku)
 • 100 osób pracujących, w tym ubogich osób pracujących lub które są zatrudnione na umowy krótkoterminowe / cywilno-prawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia
 • imigranci i reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa

Pierwszeństwo w rekrutacji przysługuje osobom:

 • zamieszkującym obszary wiejskie (40% uczestników projektu)
 • znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 • które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. (tj. były zatrudnione w ramach stosunku pracy lub um. cywilno-prawnej i straciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. lub prowadziły działalność gospodarczą i zamknęły ją po 1 marca 2020 r.) oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawały poza rynkiem pracy.

W przypadku osób, które zamknęły działalność gospodarczą, uczestnikiem projektu mogą być te osoby, jeśli minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest tworzenie nowych miejsc pracy w okresie 2021 r. -2023 r. dzięki wsparciu szkoleniowemu i dotacyjnemu na założenie działalności gospodarczej dla 200 osób powyżej 30 r. ż. zamieszkujących teren Dolnego Śląska, w tym dla osób bez pracy (100 os.) i osób pracujących (100 os.).

Harmonogram wsparcia:

– 3 kwartał 2021 r. – 2 kwartał 2022 r. rekrutacja do projektu i diagnoza możliwości zakładania działalności gospodarczej

– 4 kwartał 2021 r. – 2 kwartał 2022 r. szkolenia nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

– 4 kwartał 2021 r. – 3 kwartał 2022 r. przyznanie dotacji w wysokości 23 050,00 PLN i wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy w wysokości 1 800,00 PLN/m-c

– 1 kwartał 2022 r. – 2 kwartał 2023 r. nadzór nad realizacją ścieżki dotacyjnej oraz wsparcie w okresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez rok.