fbpx

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – DOTACJE NA START

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia  – doc

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia – pdf

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 Dokumenty poświadczające status imigranta i reemigranta – doc 

Załącznik nr 3 Dokumenty poświadczające status imigranta i reemigranta – pdf

Załącznik nr 4 Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego – doc

Załącznik nr 4 Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego – pdf

Załącznik nr 5 Karta Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego – pdf

Załącznik nr 6 Formularz oceny i diagnozy potrzeb szkoleniowych – doc

Załącznik nr 6 Formularz oceny i diagnozy potrzeb szkoleniowych – pdf

Załącznik nr 7 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych – pdf

Załącznik nr 7 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych – pdf

Załącznik nr 8 Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem – doc

Załącznik nr 9 Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem – doc

Załącznik nr 9 Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem – pdf

Załącznik nr 10 Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem – doc

Załącznik nr 10 Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem – pdf

Załącznik nr 11 Wzór Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 12 Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – doc

Załącznik nr 13 Karta oceny formalnej i merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – pdf

Załącznik nr 13 Karta oceny formalnej i merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – doc

Załącznik nr 14 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego – doc

Załącznik nr 14 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego – pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – xls

Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis – doc

Karta oceny predyspozycji do założenia działalności gospodarczej – pdf

Załącznik F do Biznesplanu – oświadczenia – doc

Szczegółowe zestawienie zakupów z dotacji – xls

Zestawienie rozliczenia wsparcia pomostowego – doc

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia do ZUS (US-7)

 

Skip to content