OGŁOSZENIE O NABORZE – RUNDA NR: R1/WR/24/7.4.A/DPIN – SUBREGION WROCŁAWSKI

6 czerwca, 2024

PROJEKT: DOTACJE NA USŁUGI ROZWOJOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH FIRM

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.  pełniący rolę Operatora w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” ogłasza nabór Formularzy Zgłoszeniowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy 
Typ projektów 7.4.A Projekty w zakresie Podmiotowego Systemu Finansowania 

Nr rundy naboru:  R1/WR/24/7.4.A/DPIN  

 1. Termin, od którego można składać Formularze zgłoszeniowe: 24.06.2024 r. od godziny 08:00:00 
 1. Termin, do którego można składać Formularze zgłoszeniowe: 29.06.2024 r. do godziny 23:59:59, bądź do wyczerpania 150% dostępnej alokacji. 

3. Kto może składać Formularze zgłoszeniowe? 

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa  
 • prowadzący działalność gospodarczą na obszarze subregionu wrocławskiego 

4. Sposób składania Formularzy zgłoszeniowych: 

Formularze składają Państwo wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego/skanu za pośrednictwem systemu Operatora dostępnego na stronie internetowej www.74a.uslugi-rozwojowe.pl 

Logowanie do systemu Operatora w celu wypełnienia i złożenia formularza będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru. Do prawidłowego przygotowania formularza pomocna będzie dla Państwa „Instrukcja systemu Operatora” dostępna na www.dpin.pl 

Prawidłowo złożony formularz zgłoszeniowy musi być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku załącznika nr 3 Dane pracownika/właściciela, dokument musi być własnoręcznie czytelnie podpisany przez uczestnika i przesłany w formie skanu. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć Operatorowi oryginał/y Załącznika/ów nr 3 do Operatora w ciągu 7 kalendarzowych dni pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia 

5. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

Alokacja środków przeznaczona na nabór wynosi 500 000,00 PLN. 
Alokacja do końca realizacji Projektu: 6 100 000,00 PLN. 

6. Maksymalna wartość umowy o przyznaniu wsparcia dla jednego przedsiębiorstwa: 

 • 25 000,00 zł dla mikro przedsiębiorstw 
 • 45 000,00 zł dla małych przedsiębiorstw 
 • 65 000,00 zł dla średnich przedsiębiorstw 
 • 100 000,00 zł dla dużych przedsiębiorstw 

7. Maksymalny poziom dofinansowania: 

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi nie mniej niż 50%.  
Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do wskazanego poziomu, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów: 
o 20%, wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 70% gdy: 

o 10%, wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 60% gdy: 

 • usługa rozwojowa będzie skierowana do osoby z niepełnosprawnościami; 
 • w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach; 
 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem; 
 • usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji w zawodach zdefiniowanych jako zawody deficytowe w Barometrze Zawodów dla województwa dolnośląskiego, dostępnym na stronie: https://barometrzawodow.pl/#dolnoslaskie
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie; 
 • usługa rozwojowa ma na celu pozyskanie zielonych kwalifikacji, zgodnie z zawodami zdefiniowanymi jako zielone w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim

8. Maksymalny poziom dofinansowania usługi rozwojowej na 1 uczestnika usługi rozwojowej: 

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy  lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 10 000 PLN netto (z wkładem własnym przedsiębiorcy), bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.  

9. Informacja o zamknięciu rundy naboru wraz z datą i godziną będzie niezwłocznie publikowana na stronie internetowej www.dpin.pl 

10. Lista rankingowa Przedsiębiorców, których formularze zgłoszeniowe zostały skierowane do oceny zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.dpin.pl niezwłocznie po zamknięciu rundy naboru.  Miejsce na niniejszej Liście będzie decydować o kolejności rozpatrzenia formularza zgłoszeniowego, a wyznaczone zostanie na podstawie daty i godziny wpływu z dokładnością do 1 sekundy. W przypadku uzyskania przez Przedsiębiorców takiej samej pozycji na liście, pierwszeństwo będą posiadać Przedsiębiorcy, których termin rozpoczęcia usługi rozwojowej jest najwcześniejszy, z zastrzeżeniem, iż wybrany termin usługi rozwojowej musi uwzględniać czas przewidziany na przeprowadzenie naboru, rozpatrzenie Formularza  zgłoszeniowego wraz z ewentualnym złożeniem przez Przedsiębiorcę uzupełnień. 

Po wyczerpaniu alokacji kolejne Formularze zgłoszeniowe zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

11. Formularze, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Zastrzega się prawo do anulowania rundy naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru. 

12. Regulamin projektu wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: https://dpin.pl/projekty/dotacje-na-uslugi-rozwojowe-dla-dolnoslaskich-firm/ 

W Regulaminie zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji. 

13. Zastrzega się możliwość zmiany ogłoszenia o naborze w tym terminu rundy  lub odwołania naboru bez podania przyczyny, unieważnienia naboru do podpisania umowy.  

14. Dane do kontaktu: 

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A., ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław 
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy: na adres poczty elektronicznej: uslugirozwojowedlafirm@dpin.pl  

Zapraszamy! 


Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /home/server549242/ftp/wordpress/wpn_dpin/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/includes/acf/oxygen-acf-integration.php on line 802

Powiązane projekty

Brak powiązanych projektów
© 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki 
Kwiatkowskiego 4,
52-407 Wrocław
Tel +48 717 575 244
Fax: +48 717 181 743
e-mail: sekretariat@dpin.pl
Biuro regionalne w Opolu
Biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Villa Academica
ul. Powstańców Śląskich 22
45-087 Opole
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content