fbpx

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest utworzenie pierwszego na terenie ZIT AJ Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej i tym samym udostępnienie niedostępnej dotychczas infrastruktury inkubacyjnej w ww. zakresie na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Działalność Inkubatora ICT będzie ukierunkowana na udostępnianie ww. infrastruktury i upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania i rozwoju w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej.

W tym celu wykorzystane zostaną najnowsze technologie, dzięki którym będzie możliwe opracowywanie i wdrażanie nowych usług poprzez interakcję człowiek-technologia.

Do celów projektu należą:

-stworzenie warunków do rozwoju MSP na Dolnym Śląsku w zakresie innowacyjnych metod nauczania i rozwoju w dziedzinie sportu, rekreacji i profilaktyki zdrowotnej poprzez interakcję człowiek-technologia;

-zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej dla 12 firm na Dolnym Śląsku, w tym w zakresie stosowania Nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ICT);

-stworzenie warunków do zatrudnienia nowych pracowników w ramach planowanej infrastruktury;

-rozbudowa istniejącej infrastruktury inkubacyjno-doradczej DPiN;

-podniesienie kwalifikacji i wiedzy pracowników MSP rezydujących w Inkubatorze;

-transfer wiedzy pomiędzy Inkubatorem (projektowane zaplecze B+R) a środowiskiem naukowym;

-stworzenie infrastruktury inkubacyjnej w pełni dostępnej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

-utworzenie zaplecza techniczno-laboratoryjnego projektowanego zgodnie z najnowszymi standardami ochrony środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:

  1. Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości – 1 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
  4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 4 334 620 zł
  5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 12 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe – 12 szt.
  3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 3 EPC

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 12 521 820,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 10 234 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania: 8 187 200,00 PLN

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej”

Skip to content