why are academic papers so hard to read general john burgoyne essay clutter william zinsser analysis essay how to cite page numbers in an essay research paper on poetry writing academic english

Dolnośląski Inkubator Druku 3D we Wrocławiu

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest utworzenie pierwszego na Dolnym Śląsku Inkubatora Druku 3D i uzupełnienie stanu obecnej infrastruktury inkubacyjnej w tym zakresie w Gminie Wrocław i na Dolnym Śląsku o deficytowe zaplecze biurowo-laboratoryjne w oparciu o technologię wytwarzania i druku 3D. Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju nowoczesnych MMŚP w oparciu o wysokie technologie i implementację wyników badań naukowych do gospodarki, wyróżniającej się profesjonalnymi usługami wspomagającymi przedsięwzięcia gospodarcze równocześnie kreując nowe miejsca pracy.

Do celów projektu należą:

– zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej dla 27 firm na Dolnym Śląsku, w tym w zakresie

stosowania technologii druku 3D;

– stworzenie warunków do zatrudnienia 27 nowych pracowników w ramach planowanej infrastruktury;

– rozbudowa istniejącej infrastruktury inkubacyjno-doradczej DPiN;

– podniesienie kwalifikacji i wiedzy pracowników MSP rezydujących w Inkubatorze;

– stworzenie lepszych warunków niż dostępne obecnie do rozwoju MSP na Dolnym Śląsku;

– transfer wiedzy pomiędzy Inkubatorem (projektowane zaplecze B+R, centrum szkoleniowe) a środowiskiem naukowym;

– stworzenie infrastruktury inkubacyjnej w pełni dostępnej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– utworzenie obiektu i zaplecza biurowo-laboratoryjnego projektowanego zgodnie z najnowszymi standardami ochrony środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:

  1. Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości – 1 szt.
  2. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 8 469 197,43 zł
  3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 27 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe – 27 szt.
  3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 2 szt.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 24 143 774,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19 648 718,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 15 718 974,96 PLN

 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu”