fbpx

Dolnośląski Inkubator Druku 3D we Wrocławiu

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest utworzenie pierwszego na Dolnym Śląsku Inkubatora Druku 3D i uzupełnienie stanu obecnej infrastruktury inkubacyjnej w tym zakresie w Gminie Wrocław i na Dolnym Śląsku o deficytowe zaplecze biurowo-laboratoryjne w oparciu o technologię wytwarzania i druku 3D. Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju nowoczesnych MMŚP w oparciu o wysokie technologie i implementację wyników badań naukowych do gospodarki, wyróżniającej się profesjonalnymi usługami wspomagającymi przedsięwzięcia gospodarcze równocześnie kreując nowe miejsca pracy.

Do celów projektu należą:

– zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej dla 27 firm na Dolnym Śląsku, w tym w zakresie

stosowania technologii druku 3D;

– stworzenie warunków do zatrudnienia 27 nowych pracowników w ramach planowanej infrastruktury;

– rozbudowa istniejącej infrastruktury inkubacyjno-doradczej DPiN;

– podniesienie kwalifikacji i wiedzy pracowników MSP rezydujących w Inkubatorze;

– stworzenie lepszych warunków niż dostępne obecnie do rozwoju MSP na Dolnym Śląsku;

– transfer wiedzy pomiędzy Inkubatorem (projektowane zaplecze B+R, centrum szkoleniowe) a środowiskiem naukowym;

– stworzenie infrastruktury inkubacyjnej w pełni dostępnej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– utworzenie obiektu i zaplecza biurowo-laboratoryjnego projektowanego zgodnie z najnowszymi standardami ochrony środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:

  1. Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości – 1 szt.
  2. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 8 469 197,43 zł
  3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 27 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe – 27 szt.
  3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 2 szt.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 24 143 774,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19 648 718,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 15 718 974,96 PLN

 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu”

Skip to content