fbpx

Wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej

6_Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zmiana od 10.05.21

13 Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej

14 Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

14.1_Zaświadczenie potwierdzajające udział w etapie szkoleniowo-doradczym

15 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

15.1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

15.2 Karta oceny formalnej

15.3 Karta oceny merytorycznej

15.4 Deklaracja besztronności i poufności

16 Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

16.1 Harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji

16.2 Informacja o numerze firmowego rachunku bankowego

16.3 Zgoda małżonka na zawarcie Umowy i wniesienie zabezpieczenia

16.4 Zestawienie towarów i usług zakupionych ze środków dotacji

16.5 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem

16.6 Weksel i deklaracja wekslowa wsparcie na rozwój

16.7 Zaświadczenie o pomocy de minimis

17 Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

17.1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

18 Karta oceny formalnej merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe

19 Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego

19.1 Zestawienie udzielonego wsparcia doradczego w ramach wsparcia pomostowego

19.2 Weksel i deklaracja wekslowa – wsparcie pomostowe

Skip to content