fbpx

PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU – „DOTACJE DLA MŁODYCH”

Informujemy, iż w dniu 21.07.2021 r. rozpoczął się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór potrwa do 31 sierpnia 2021 r.

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zakłada się rekrutację 110 osób do projektu. Nabór formularzy rekrutacyjnych może zostać wznowiony w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wznowienie naboru wniosków o udzielenie Pożyczki Płynnościowej – BGK od 19.08.2021r.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. informuje, że w związku ze dysponowaniem wolnymi środkami na Pożyczkę Płynnościową – BGK, od dnia 19.08.2021r. ponownie przyjmowane są wnioski o udzielenie pożyczek na finansowanie wydatków bieżących i obrotowych przedsiębiorstw MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami gospodarczymi spowodowanymi epidemią COVID-19.

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zapytanie ofertowe
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu za lata 2021 i 2022.

I. Przedmiot zamówienia
Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. za lata 2021 i 2022. Przygotowanie memorandum oraz dokumentacji dla audytora grupowego.
Dane Spółki za 2020 rok :
Przychody netto ze sprzedaży: 10 219 726,20 zł
Wynik finansowy netto: 1 785 330,35 zł
Suma bilansowa: 204 532 450,20 zł
Stan zatrudnienia na dzień bilansowy: 29 osób
Badanie za 2021 rok należy zakończyć do 20.02.2022 roku.

II. Warunki udziału w postępowaniu i oczekiwania wobec biegłego rewidenta

1. Przeprowadzenie w okresie od 15 stycznia 2022r. do dnia 15 lutego 2022r. badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i w okresie od 15.01.2023r. do dnia 15 lutego 2023r. badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań zawierających opinię, czy sprawozdania finansowe są rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wyniki finansowe Spółki,
2. Przeprowadzenie badań w siedzibie Spółki,

3. Gotowość do obecności, na koszt biegłego rewidenta, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,

4. Gotowość do spotkań informacyjnych, na koszt biegłego rewidenta, z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki przed, w trakcie i po zakończeniu badań sprawozdań finansowych,

5. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki
informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

6. Sprawozdanie z badania powinno w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe:
• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
• zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,
• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową,
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje,
a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte
w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne są
z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

7. Sprawozdanie z badania powinno w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Zastrzeżenia należy wyrazić w sposób wskazujący na ich zasięg.

8. Sprawozdanie z badania powinno przedstawiać w szczególności:
• ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę),
• stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,
• ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,
• charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia,
• przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w sprawozdaniu z badania, a w razie potrzeby również w opinii.

III. Wykaz elementów jakie powinna zawierać oferta

1. informację o oferencie, w tym na temat formy prowadzenia działalności, wpisu do rejestru biegłych rewidentów, wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3. cenę brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań, z wyszczególnieniem ceny netto i podatku VAT,

4. skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

5. harmonogram prac określający metody i terminy badania sprawozdania finansowego,

6. projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej ofercie stanowiącej podstawę wyboru biegłego rewidenta,

7. aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie
w ewidencji działalności gospodarczej i numer NIP,

8. informacje wskazujące na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek akcyjnych z udziałem środków publicznych.

IV. Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana przez uprawnionego ( uprawnionych ) do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę należy przesłać na adres Spółki: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław lub złożyć osobiście w sekretariacie do dnia 07.09.2021 roku do godz. 12.00.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami ze strony Spółki jest Katarzyna Marek, tel. 889 077 378, e-mail katarzyna.marek@dpin.pl
Spółka zastrzega sobie prawo do:
– nieudzielenia odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą
– oceny ofert według własnych uregulowań
– nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie
– unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. zawiadomi oferenta o wyborze jego oferty w terminie do dnia 30.09.2021 roku.

PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW DO PROJEKTU – „DOTACJE DLA MŁODYCH”

Informujemy, iż w dniu 21.07.2021 r.  rozpocznie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór potrwa do 20 sierpnia 2021 r. 

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zakłada się rekrutację 110 osób do projektu. Nabór formularzy rekrutacyjnych może zostać wznowiony w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW – DOTACJE DLA MŁODYCH

Informujemy, iż w dniu 21.07.2021 r.  rozpocznie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacje dla młodych”.

Nabór potrwa do 9 sierpnia 2021 r. 

DPIN S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru, zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

Zakłada się rekrutację 110 osób do projektu. Nabór formularzy rekrutacyjnych może zostać wznowiony w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

WSTRZYMANIE NABORU SUBREGION WROCŁAWSKI 08.06.2021

WSTRZYMANIE NABORU SUBREGION WROCŁAWSKI 08.06.2021

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, jako Operator informuje, iż w dniu 08.06.2021 r. o godzinie 8:02 WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu wrocławskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły dotyczące Projektu dostępne są na stronie Projektu: https://dpin.pl/portfolio/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-ii-edycja/

KOMUNIKAT DLA NABORU ELEKTRONICZNEGO SUBREGION WROCŁAWSKI 08.06.2021

WZNOWIENIE NABORU-SUBREGION WROCŁAWSKI 08.06.2021

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., jako Operator  informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowo utworzony, dedykowany adres e-mail:

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.
  • Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.
  • Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.
  • Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.
  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu (TUTAJ REGULAMIN)

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 31.05.2021 r.

Zapraszamy!

WSTRZYMANIE NABORU SUBREGION LEGNICKO- GŁOGOWSKI 01.06.2021 r.

WSTRZYMANIE NABORU SUBREGION LEGNICKO- GŁOGOWSKI 01.06.2021 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, jako Operator informuje, iż w dniu 01.06.2021 r. o godzinie 8:01 WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych z subregionu legnicko-głogowskiego do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły dotyczące Projektu dostępne są na stronie Projektu: https://dpin.pl/portfolio/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-ii-edycja/

KOMUNIKAT DLA NABORU ELEKTRONICZNEGO – SUBREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI 01.06.2021

WZNOWIENIE NABORU-SUBREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI 01.06.2021

W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym naboru do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., jako Operator  informuje, iż formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na nowo utworzony, dedykowany adres e-mail:

Uwaga! Wnioski, które wpłyną na adres inny niż powyższy – nie zostaną rozpatrzone. Niniejszy adres mailowy jest ważny do czasu wstrzymania rekrutacji.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania tj. w formacie PDF.
  • Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4.
  • Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.
  • Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.
  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu (TUTAJ REGULAMIN)

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 24.05.2021 r.

Zapraszamy!

 

WZNOWIENIE NABORU-SUBREGION WROCŁAWSKI 08.06.2021

WZNOWIENIE NABORU-SUBREGION WROCŁAWSKI 08.06.2021

DOLNOŚLASKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

1) Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:

– z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

– mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wrocławskiego.

2) Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 08.06.2021 r. godzina: 8:00  tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu,

3) Dostępna alokacja: 150 000,00 PLN; Alokacja do końca realizacji Projektu: 150 000,00 PLN.

4) Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

– za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław. Wnioski są rejestrowane w godzinach: 8:00-15:00

– elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym.

Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym – nie zostaną rozpatrzone. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wnioski, które zostały złożone z pomocą narzędzi wspomagających (np. boty) zostaną odrzucone. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania wznowienia naboru w przypadku wykrycia nieprawidłowości mających wpływ na przebieg naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: https://dpin.pl/portfolio/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-ii-edycja/  W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji. Uwaga! Nastąpiła zmiana Regulaminu w dniu 26.10.2020r.

Zapraszamy!

Skip to content