fbpx

KARR oraz ARLEG S.A wstrzymują przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych

W DNIU 16 WRZEŚNIA 2019r. O GODZINIE 15.20 ARR ARLEG S.A. wstrzymał przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego z uwagi na wyczerpanie środków w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w dniu 19 września 2019 r. o godz. 9.30 wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu jeleniogórskiego z uwagi na wyczerpanie środków na rok 2019 r. w ramach projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”.

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Partnerów projektu.

Dolnośląski Inkubator Druku 3D we Wrocławiu

Dolnośląski Inkubator Druku 3D we Wrocławiu

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest utworzenie pierwszego na Dolnym Śląsku Inkubatora Druku 3D i uzupełnienie stanu obecnej infrastruktury inkubacyjnej w tym zakresie w Gminie Wrocław i na Dolnym Śląsku o deficytowe zaplecze biurowo-laboratoryjne w oparciu o technologię wytwarzania i druku 3D. Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju nowoczesnych MMŚP w oparciu o wysokie technologie i implementację wyników badań naukowych do gospodarki, wyróżniającej się profesjonalnymi usługami wspomagającymi przedsięwzięcia gospodarcze równocześnie kreując nowe miejsca pracy.

Do celów projektu należą:

– zapewnienie infrastruktury inkubacyjnej dla 27 firm na Dolnym Śląsku, w tym w zakresie

stosowania technologii druku 3D;

– stworzenie warunków do zatrudnienia 27 nowych pracowników w ramach planowanej infrastruktury;

– rozbudowa istniejącej infrastruktury inkubacyjno-doradczej DPiN;

– podniesienie kwalifikacji i wiedzy pracowników MSP rezydujących w Inkubatorze;

– stworzenie lepszych warunków niż dostępne obecnie do rozwoju MSP na Dolnym Śląsku;

– transfer wiedzy pomiędzy Inkubatorem (projektowane zaplecze B+R, centrum szkoleniowe) a środowiskiem naukowym;

– stworzenie infrastruktury inkubacyjnej w pełni dostępnej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– utworzenie obiektu i zaplecza biurowo-laboratoryjnego projektowanego zgodnie z najnowszymi standardami ochrony środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości – 1 szt.
 2. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 8 469 197,43 zł
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 27 szt.
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe – 27 szt.
 3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 2 szt.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 24 143 774,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 19 648 718,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 15 718 974,96 PLN

 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu nowoczesnego Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D we Wrocławiu”

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. z siedzibą we Wrocławiu za lata 2019 i 2020.

 I Przedmiot zamówienia

 

Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. za lata 2019 i 2020. Przygotowanie memorandum oraz dokumentacji dla audytora grupowego.

Dane Spółki za 2018 rok :

Przychody netto ze sprzedaży: 5 477 901,04 zł

Wynik finansowy netto:3 867 079,61 zł

Suma bilansowa: 79 992 166,03 zł

Stan zatrudnienia na dzień bilansowy: 19 osób

Badanie za 2019 rok należy zakończyć do 20.02.2020 roku.

 

II Warunki udziału w postępowaniu i oczekiwania wobec biegłego rewidenta

 

1. Przeprowadzenie w okresie od 15 stycznia 2020r. do dnia 15 lutego 2020r. badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i w okresie od 15.01.2021r. do dnia 15 lutego 2021r. badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań zawierających opinię,  czy sprawozdania finansowe są  rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wyniki finansowe Spółki,

2. Przeprowadzenie badań w siedzibie Spółki,

 

3. Gotowość do obecności, na koszt biegłego rewidenta, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,

 

4. Gotowość do spotkań informacyjnych, na koszt biegłego rewidenta, z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki przed, w trakcie i po zakończeniu badań sprawozdań finansowych,

 

5. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki
informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

6. Sprawozdanie z badania powinno w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe:

 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową,
 • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje,
  a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte
  w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 i zgodne są
  z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

 

7. Sprawozdanie z badania powinno w sposób jednoznaczny wskazywać powody wyrażenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, wyrażenia opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających jej sformułowanie. Zastrzeżenia należy wyrazić w sposób wskazujący na ich zasięg.

 

8. Sprawozdanie z badania powinno przedstawiać w szczególności:

 • ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę),
 • stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,
 • ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,
 • charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia,
 • przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w sprawozdaniu z badania, a w razie potrzeby również w opinii.

 

II Wykaz elementów jakie powinna zawierać oferta

 

1. informację o oferencie, w tym na temat formy prowadzenia działalności, wpisu do rejestru biegłych rewidentów, wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

 

2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

 

3. cenę brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań, z wyszczególnieniem ceny netto i podatku VAT,

 

4. skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

5. harmonogram prac określający metody i terminy badania sprawozdania finansowego,

 

6. projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej ofercie stanowiącej podstawę wyboru biegłego rewidenta,

 

7. aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie
w ewidencji działalności gospodarczej i numer NIP,

 

8. informacje wskazujące na doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek akcyjnych z udziałem środków publicznych.

 

 

IV Przygotowanie oferty oraz termin i miejsce składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana przez uprawnionego ( uprawnionych )do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Ofertę należy przesłać na adres Spółki: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.                           ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław lub złożyć osobiście w sekretariacie do dnia 24.09.2019 roku do godz. 12.00.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami ze strony Spółki jest Katarzyna Marek,                                tel. 889 077 378, email katarzyna.marek@dpin.pl

Spółka zastrzega sobie prawo do:

– nieudzielenia odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą

– oceny ofert według własnych uregulowań

– nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie

– unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. zawiadomi oferenta o wyborze jego oferty w  terminie do dnia 27.09.2019 roku.

 

 

Wstrzymanie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w subregionie WROCŁAWSKIM w 2019r.

Wstrzymanie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w subregionie WROCŁAWSKIM w 2019r.

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.  informuje, że W DNIU 09 WRZEŚNIA 2019R. O GODZINIE 09:30 WSTRZYMAŁ nabór formularzy zgłoszeniowych dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze Subregionu Wrocławskiego z uwagi na wyczerpanie środków w ramach projektu PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II

W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Partnerów projektu.

Skip to content