fbpx

Sprostowanie zapytania ofertowego

Zamawiający niniejszym prostuje omyłkę w treści pkt IX zapytania ofertowego, i tak:ZAMIAST:„Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą.
1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godziny 16:00. Otwarcie i ocena ofert nastąpią w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.”

WINNO BYĆ:
„Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą.
1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 12 sierpnia 2019 roku do godziny 16:00. Otwarcie i ocena ofert nastąpią w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.”
Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego – inwestycyjnego w wysokości do 100 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pod nazwą Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach, oraz kredytu na potrzeby sfinansowania podatku od towarów i usług od faktur VAT związanych z realizacją inwestycji, o której mowa powyżej  w wysokości do 20 000 000 zł. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Dodatkowe informacje ws. zapytania można uzyskać kierując pytania pod adres: karol.rusin@rww.legal

zapytanie-ofertowe-kredyt-długoterminowy-inwestycyjny-kredyt-na-VAT 1.-Biznesplany

2.-Sprawozdania-finansowe

3.-Uchwała-WD-dokapitalizowanie-2018-2020

4.-Pismo-WD-dot.-zmiany-WPF-dokapitalizowanie-w-zakresie-spałaty-rat-kredytowych

5.-Statut-spółaki

6.-Pozwolenie-na-budowę

7.-Wizualizacje obiektu

8.-Pismo-z-MSiT-zwiększenie-kwoty-dokapitalizowania-do-30-mln

9.-Decyzjae środowiskowa

10.-Wzór-umowy-w-sprawie-zamówienia-publicznego-z-Generalnym-Wykonawca

Skip to content